Sąd Najwyższy rozpatrzył doniosły problem: Zaliczenia pracy górniczej według starych i nowych przepisów w zbiegu z uposażeniem posła do emerytury.

Poseł traktowany jak górnik

Wiesław S. wniósł skargę na decyzję ZUS w sprawie wyliczenia mu emerytury górniczej. Wnioskodawca 12 lat był zatrudniony w charakterze górnika, a 8 lat jako poseł i pobierał wynagrodzenie parlamentarzysty.

Czytaj: Kierowca kopalni nie ma prawa do emerytury górniczej

Były poseł złożył wniosek do ZUS przed 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 33 i 36 ustawy o ubezpieczeniu emerytalnym. Według ówczesnych przepisów prawo do emerytury górniczej nabywało się po 15 latach pracy górniczej i 25 latach zaliczanych do pracy górniczej. W okresie przed 2007 r. praca posła była zaliczana do pracy górniczej.

Wiesław S. w trakcie pracy w Sejmie nie rozwiązał stosunku pracy tylko przebywał na bezpłatnym urlopie.

Sądy oddalają pozew

Sąd I instancji orzekł, że wnioskodawca ma 25-letni okres pracy zaliczany do emerytury, ale nie miał 15 lat pracy górniczej. Wobec tego oddalił pozew. Po 1 stycznia 2008 r. zmieniono przepisy i dodatkowo Wiesław S. nie osiągnął 55 roku życia.

Sąd II instancji potwierdził ustalenia Sądu Rejonowego. Sąd Okręgowy orzekł, że wnioskodawca niema stażu górniczego po rządami strych i nowych przepisów.

Sprawdź w LEX: Czy górnik, który ukończył 50 lat i legitymuje się 21 letnim stażem pracy pod ziemią będzie miał możliwość nabycia prawa do emerytury? >

Od tego wyroku Wiesław S. złożył skargę kasacyjną, w której przekonywał, że łącznie z praca parlamentarzysty uzyskał prawo do emerytury górniczej.

SN utrzymuje w mocy wyrok

Izba Pracy SN nie zgodziła się z argumentami skargi i orzekła, że nie doszło do naruszenia prawa. Sędzia sprawozdawca Beata Gurowska wyjaśniała, że powodem oddalenia skargi był niewystarczający okres pracy w górnictwie obliczony na starych i nowych zasadach.

Sprawdź w LEX: Jakie prace są zaliczane do prac górniczych? >

Zgodnie z art. 50a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: górnicza emerytura przysługuje mężczyźnie, który spełnia następujące warunki:

  • osiągnął wiek 55 lat i ma okres pracy górniczej wynoszący – łącznie z okresami pracy równorzędnej z pracą górniczą – co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50 c ust. 1 ustawy emerytalnej lub
  • osiągnął wiek 50 lat i ma okres pracy górniczej wynoszący – łącznie z okresami pracy równorzędnej z pracą górniczą – co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 50 c ust. 1 ustawy.

Jak zaznaczył SN powód tych warunków nie spełniał.

Sygnatura akt I UK 104/18, orzeczenie z 16 lipca 2019 r.

 

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź