Podatnicy w dalszym ciągu mają wątpliwości dotyczące skutków podatkowych świadczeń nieodpłatnych. Cały czas pojawiają pytania do organów podatkowych o rozliczenia w PIT przychodów ze stosunku pracy. Problematyczne są zwłaszcza posiłki, karnety sportowe, prezenty okolicznościowe i bilety. Teraz okazuje się, że źródłem kłopotów są też służbowe telefony komórkowe. 

Pracodawca udostępnił swoim pracownikom telefony. Spółka ponosiła miesięczną, stałą opłatę za abonament. Liczba wykonanych połączeń, wysłanych wiadomości, czy korzystanie z internetu nie wpływało na wysokość faktury. Umowa z operatorem nie określała też kosztu za jedną minutę rozmowy, ani ceny wysłania sms, czy mms. Spółka pozwalała pracownikom incydentalnie korzystać z telefonów również dla celów prywatnych. Wątpliwości pracodawcy dotyczyły tego, czy koszt prywatnych rozmów będzie dla pracownika nieodpłatnym świadczeniem, które trzeba będzie opodatkować jak przychody ze stosunku pracy.

 

Świadczenie nieodpłatne jako przychód

Organy podatkowe potwierdzają zgodnie, że aby świadczenie nieodpłatne w ogóle miało miejsce, podmiot, na rzecz którego jest ono dokonywane musi odnieść korzyść finansową. Co więcej, konieczna jest także możliwość ustalenia, kto ją sfinansował. Ważny jest także nieodpłatny charakter świadczenia. Nie może ono zatem wiązać się z jakimkolwiek ekwiwalentem ze strony podatnika. Świadczenia, które pracownicy otrzymują od pracodawców są traktowane szczególnie. Przypomniał o tym już Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. Wynika z niego, że za przychody pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

  •     po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  •     po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  •     po trzecie, korzyść ta jest wymierna (również w postaci zaoszczędzenia wydatku) i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
     

Korzystanie z telefonu to nie przychód

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 8 lipca br., nr 0112-KDIL3-1.4011.149.2019.1.KF, wskazał, że incydentalne korzystanie z telefonu służbowego nie powoduje po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym nie powstaje obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych po stronie pracodawcy.

Sprawdź w LEX: Czy wydatki na telefon internetowy mogą być zaliczone do kosztów podatkowych spółki? >

 


Nieodpłatne świadczenie tylko wyjątkowo

Organ podatkowy zaznaczył, że o nieodpłatnym świadczeniu można mówić tylko wówczas, gdy pracownik nie zostanie obciążony równowartością świadczeń z tytułu wykorzystania telefonu do celów prywatnych. Zdaniem fiskusa, w analizowanym przypadku, nawet gdy takie obciążenie nie będzie miało miejsca, to pomimo możliwości zindywidualizowania świadczenia i przypisania go do konkretnego pracownika, nie można mówić o przychodzie z nieodpłatnych świadczeń. Nie ma bowiem możliwości określenia wysokości powstałego przychodu dla danego pracownika. Umowa z operatorem określa stałą kwotę abonamentu. Nie jest więc możliwe ustalenie kosztów wykorzystania telefonu do celów prywatnych.

Zobacz w LEX procedurę: Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika >

Dyrektor KIS podkreślił dodatkowo, że nawet podzielenie ryczałtowej kwoty abonamentu przez ilość wykazanych w bilingu rozmów nie byłoby właściwe. Takie działanie prowadziłoby do nieuprawnionego różnicowania wartości tego samego świadczenia. W zależności od liczby połączeń, ich jednostkowa wartość byłaby różna, podczas gdy ogólna kwota abonamentu jest taka sama.

Zobacz również: Obiad za nadgodziny to nie przychód pracownika >>

Fiskus przełknie kieliszek wina, ale cała butelka - ryzykowna >>

Przepisy ciągle nie są jasne

- Taka interpretacja fiskusa ma duże znaczenie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Można zaryzykować stwierdzenie, że przynajmniej w zakresie nieodpłatnych świadczeń, skarbówka zaczyna patrzeć nieco bardziej przychylnym okiem – mówi Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowego w TAX PFK. Dodaje jednak, że z samego faktu zadawania takich pytań wynika, że kwestia nieodpłatnych świadczeń w dalszym ciągu nie jest jasna. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie rozwiązał niestety wszystkich wątpliwości. 

Sprawdź w LEX: Czy można odebrać pracownikowi telefon służbowy podczas zwolnienia lekarskiego? >