Za utrzymanie psa w schronisku zapłaci właściciel

Środowisko

Za odłowienie, transport, leczenie i utrzymanie psa w schronisku powinien zapłacić właściciel zwierzęcia do czasu odebrania go ze schroniska lub pozbawienia uprawnień właścicielskich....

29.07.2016

Decyzje o pozwoleniu na budowę podlegają udostępnieniu

Budownictwo

W doktrynie i orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym treść decyzji administracyjnych po ich uprzedniej anonimizacji podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji...

29.07.2016

Jakie wymagania powinien spełniać PSZOK?

Środowisko

PSZOK powinien nie tylko zostać utwardzony, ale również wyposażony w instalacje do odprowadzania odcieków z odpadów gromadzonych w pojemnikach i kontenerach, magazyn albo wiaty, w tym zadaszone, a...

28.07.2016

Odpady problemowe są przyjmowane w PSZOK

Środowisko

Co do zasady, odpady problemowe (zużyty sprzęt elektryczny, odpady budowlane, odpady poremontowe) są przyjmowane w PSZOK, a nie odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

25.07.2016

W jaki sposób należy interpretować zasadę bliskości?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska:Jeżeli w ramach jednego regionu istnieje kilka instalacji regionalnych, to do której instalacji podmiot powinien przekazać odpady? W jaki sposób...

24.07.2016

Budowa piwnicy ziemnej wymaga pozwolenia na budowę

Budownictwo

Przyjmując że piwnica ziemna jest budowlą ziemną należy stwierdzić, że na jej budowę konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ budowle tego typu nie podlegają preferencyjnym...

22.07.2016

Wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa

Środowisko

Przez wodny podziemne rozumie się wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, w tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem.Prawa...

21.07.2016