W jakim terminie należy wydać dziennik budowy?

Budownictwo

Właściwy organ powinien wydać inwestorowi dziennik budowy w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

30.06.2016

Koszty egzekucyjne obciążają zobowiązanego

Budownictwo

Wydatkami egzekucyjnymi są koszty faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji, a w szczególności na opłacenie należności świadków, biegłych i rzeczoznawców....

29.06.2016

Pozwolenia wodnoprawnego nie można przedłużyć

Środowisko

Przepisy nie przewidują możliwości przedłużania pozwolenia wodnoprawnego, co oznacza, że zainteresowany powinien wystąpić z nowym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód na...

29.06.2016

Budowa oczka wodnego powinna być zgłoszona

Środowisko

Budowa oczka wodnego o pow. do 30 m2 powinna być zgłoszona pisemnie w starostwie powiatowym. W zgłoszeniu należy dokładnie napisać, co będzie wybudowane i jakie prace zostaną wykonane, a także...

28.06.2016

Nadzór budowlany musi wykazać, że doszło do rozbudowy

Budownictwo

W doktrynie podkreśla się, iż w związku z nieostrym, niedookreślonym charakterem terminu rozbudowa każdorazowo niezbędne będzie dokonanie wykładni z uwzględnieniem indywidualnego charakteru sprawy....

28.06.2016

Wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji

Budownictwo

Rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor powinien wystąpić z wnioskiem do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,...

27.06.2016

Budowa ganku nie zawsze wymaga pozwolenia na budowę

Budownictwo

Budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy do 35 m2 (pod warunkiem, że na działce liczba tego typu obiektów nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki) nie wymaga uzyskania...

24.06.2016