Odpowiedź:
Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z ustawy – Prawo budowlane - dalej pr. bud. Zgodnie z art. 61 pkt 1 pr. bud., właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pr. bud.

Zgodnie z godnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m.in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Według obecnego stanu prawnego, urządzenia na placach zabaw, takie jak: huśtawki, drabinki, piaskownice kwalifikowane są jako obiekty małej architektury i w związku z tym podlegają obowiązkowej kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, jego estetyki oraz otoczenia.

Przepis art. 62 ust. 2 pkt 2 lit. b pr. bud. zwalnia jednak właścicieli i zarządców obiektów budowlanych małej architektury z rocznej kontroli tych obiektów w zakresie elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Biorąc jednak pod uwagę, że czynniki te, w przypadku obiektów zlokalizowanych na placach zabaw, mają istotny wpływ na ich aktualny stan techniczny, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w wydanym w lipcu 2008 r. komunikacie (dostępnym na www.gunb.gov.pl) skierowanym do właścicieli i zarządców placów zabaw, wskazując normy polskie dotyczące wymagań technicznych odnoszących się do wyposażenia placów zabaw, zalecił egzekwowanie od właścicieli i zarządców przeprowadzania kontroli obiektów na placach zabaw również podczas rocznych, obowiązkowych przeglądów stanu technicznego budynków, w otoczeniu których znajdują się te place.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami