Firma posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Decyzja określa wyłącznie kody odpadów - nie zawiera informacji na temat grup i rodzajów zbieranego sprzętu.

Odpowiedź:
Obecnie obowiązująca u.z.s.e.e. nie zobowiązuje przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt do posiadania decyzji na zbieranie zużytego sprzętu zawierających informacje na temat grup i rodzajów zbieranego sprzętu. Takie wymagania są natomiast w przypadku przetwarzania zużytego sprzętu, co wynika obecnie z przepisu przejściowego zawartego w art. 121 u.z.s.e.e.

Uzasadnienie:
Należy jednak zauważyć, że art. 43 u.z.s.e.e. wprowadza określone wymagania dla miejsca zbierania. I tak miejsca, w których jest magazynowany zużyty sprzęt, wyposaża się w:

1) zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych oraz, w przypadku zużytego sprzętu zawierającego substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia zużytego sprzętu mogą spowodować niekontrolowane wycieki do środowiska – w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;
2) utwardzone podłoże;
3) zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), w zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się m.in. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów. W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi miejsca zbierania zużytego sprzętu może zajść konieczność dostosowania obecnej decyzji do tych nowych wymagań. Artykuł 122 ust. 2 u.z.s.e.e wskazuje, że w przypadku gdy decyzje zezwalające na zbieranie zużytego sprzętu nie są dostosowane do wymogów u.z.s.e.e., posiadacz odpadów, który w dniu wejścia w życie u.z.s.e.e prowadzi zbieranie zużytego sprzętu lub przetwarzanie zużytego sprzętu, jest obowiązany uzyskać w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie u.z.s.e.e. od organu właściwego zmianę tych decyzji w zakresie dostosowania do wymogów u.z.s.e.e.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów