Pytanie:
Czy na rozbiórkę (przed pozwoleniem na rozbiórkę) fragmentu istniejącej, ale wyłączonej (niedziałającej) linii energetycznej należy uzyskać decyzję środowiskową?

Należy dodać, że wśród decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. nie wymieniono decyzji na rozbiórkę innych niż dla obiektów jądrowych.

Odpowiedź:
Nie.

Uzasadnienie:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach potrzebna jest przed wydaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś. oraz przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a u.o.o.ś.

Jeżeli chodzi o rozbiórkę, to decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest jedynie na potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych (art. 72 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś.).

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami