Pytanie:
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., wykonując staw o powierzchni do 500 m˛ należy do starosty przedłożyć zgłoszenie. Staw zasilany będzie wodami podsiąkowymi (teren mokry). Do zgłoszenia m.in. należy dołączyć zgodę właściciela wody. Kto w opisanym przypadku jest właścicielem wody?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 10 ust. 1a pr. wod., wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa. Przez wodny podziemne rozumie się wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, w tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem.

Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 pr. wod., prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, w szczególności wód podziemnych sprawuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Zatem podmiot zgłaszający zamiar wykonania stawu o powierzchni do 500 m2, zasilanego wodami podsiąkowymi, powinien dołączyć do zgłoszenia pisemną zgodę udzieloną przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Autor: Marta Stachowska

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami