Odpowiedź:
Składowisko o statusie RIPOK powinno mieć objętość 225 000 m3 (minimalna objętość geometryczna), zaś zdolność przerobowa powinna wynosić 228 060 Mg.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., RIPOK to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania NDT lub technologii - art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - art. 35 ust. 6 pkt 3 u.o. A skoro tak, to należy obliczyć zdolność przerobową instalacji MBP będącej RIPOK.

Określenia zdolności przerobowej RIPOK – MBP można dokonać na podstawie następującego wzoru:
P = Wv x M x δ/260
Wv – objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych [m3/Mr] ;
M – liczba mieszkańców [tys.];
δ - ciężar objętościowy odpadów komunalnych [kg/m3];
260 – liczba dni roboczych w roku.
np.: Ww - średnia dla Polski odpady z gospodarstw domowych
P = Wwx M/260 =181*120/260=83,5[Mg/d]→21720[Mg/rok]
Ww – wagowy wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych [kg/Mr]-181 (optymalnie określany na podstawie danych ilościowy dot. zbierania odpadów komunalnych w regionie (baza danych o odpadach lub informacje z gmin);
M – liczba mieszkańców [tys.]-120;
260 – liczba dni roboczych w roku.
Można korzystać również z innych danych np.: danych GUS

Możliwa do odzyskania ilość odpadów z MBP (frakcje surowcowe, paliwo z odpadów, stabilizat – poza składowiskami):
30% (40%) - do składowania 70% (60%).
Roczna ilość składowanych odpadów:
70% * 21720 = 15204 Mg 15000 m3
(objętości geometrycznej – zagęszczone odpady, ciężar objętościowy zagęszczonych odpadów 1000 kg/mł).
Łączna minimalna objętość geometryczna składowiska:
15 * 15000 = 225000 m3
Łączna minimalna chłonność (zdolność przerobowa) składowiska:
15 * 15204 = 228060 Mg

Powyższe wzory przytaczam za dr Piotrem Manczarskim z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Wymagania technologiczne stawiane RIPOK; Konferencja NFOŚ i GW, 21 luty 2012 r., Falenty. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami