Decyzja środowiskowa może zostać przeniesiona

Środowisko

W celu przeniesienia decyzji środowiskowej, inwestor na rzecz którego decyzja została wydana, powinien złożyćdo właściwego organu,wniosek o jejprzeniesienie na innego inwestora.

10.08.2016

Jak określa się wartość nieruchomości drogowej?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy określenie wartości nieruchomości drogowej powinno nastąpić na podstawie wartości innych nieruchomości drogowych? Czy rzeczoznawca może lub ma...

09.08.2016

Odpady przyjmowane do PSZOK mogą być ważone

Środowisko

Ważenie odpadów przyjmowanych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydaje się zasadne, pozwala bowiem na ich bieżącą ilościową ewidencję. Warto jednak zauważyć, że przepisy ustawy z dnia...

09.08.2016

Na terenie parku narodowego można wybudować parking

Środowisko

Na terenie parku narodowego zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego. Jeżeli planowany parking...

08.08.2016

Czym różnią się tereny zielone od terenów zieleni?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jak należy interpretować zapis tereny zielone ujęty w definicji odpadów zielonych w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o...

05.08.2016

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część

Budownictwo

Do obliczania strefy pożarowej nie używa się ani powierzchni zabudowy, ani powierzchni użytkowej, natomiast przyjmuje się powierzchnię wewnętrzną budynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej...

04.08.2016

Umowę trzeba zawrzeć przed dopuszczeniem do pracy

Zgodnie z mającym obowiązywać 1 września 2016 r. art. 29 2 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed...

03.08.2016

Organ może wnieść sprzeciw od zgłoszenia

Budownictwo

Z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej może, przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, skutecznie wnieść sprzeciw.

02.08.2016

Przerzut wody wymaga pozwolenia wodnoprawnego

Środowisko

Na wykonanie rurociągów pr. wod. nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, gdyż same w sobie nie zmieniają one warunków wodnych. Istotnym jest natomiast miejsce wlotu i wylotu oraz wartości...

02.08.2016