Odpowiedź:
Na gruncie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud. nie istnieje przepis, który przyznawałby organowi nadzoru budowlanego kompetencję do nałożenia na podmiot obowiązku wykonania konkretnych robót budowlanych w sytuacji opisanej w pytaniu. Zakładając, że droga została zrealizowana zgodnie z prawem, w oparciu o wymaganą dokumentację, organ nadzoru budowlanego posiada kompetencje w zakresie kontroli prawidłowego eksploatowania tego obiektu.

Zgodnie z art. 66 pr. bud. w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:
1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albojest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
3) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia- właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

Należy jednak zaznaczyć, że przepis ten, umieszczony w rozdziale zatytułowanym "Utrzymanie obiektów budowlanych" ma zastosowanie jedynie w przypadkach, kiedy obiekt budowlany jest nieprawidłowo eksploatowany, nie remontowany, nie konserwowany, przez zaniechanie, niedbalstwo, brak kontroli, przez bierność właściciela lub zarządcy, doprowadzony do stanu opisanego w hipotezie art. 66 ust. 1 pr. bud. Nie dotyczy to sytuacji, gdy niepożądany stan jest wynikiem nieprawidłowości przy wybudowaniu obiektu budowlanego.

Co do zasady jednak zmiana stosunków wodnych na gruncie, w wyniku której może dochodzić do zalewania działek sąsiednich, została uregulowana w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) - dalej pr. wod., a zgodnie z art. 29 pr. wod. organem właściwym w takich przypadkach jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

O posiadanych kompetencjach tych organów, również w przypadkach gdy zmiana stosunków wodnych jest wynikiem inwestycji budowlanej świadczą chociażby następujące orzeczenia sądów administracyjnych:- uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 czerwca 2007 r., II CZP 39/07,- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 grudnia 2008 r., II SAB/Lu 59/08. Z kolei art. 194 pr. wod. stanowi, iż kto zmienia stan wody na gruncie podlega karze grzywny. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami