Pytanie:
Czy można wybudować parking na terenie parku narodowego?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na terenie parku narodowego zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego.

Parking zgodnie z prawem budowlanym zaliczany jest do obiektów budowlanych. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2003 r., II SA/Ka 1741/01:

"Wybetonowany lub wyasfaltowany bądź wyłożony warstwą kamienno-żużlową związaną betonem parking, biorąc pod uwagę treść art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i zawarty w nim podział obiektów budowlanych należy zaliczyć do budowli. Natomiast samo wyłożenie terenu przeznaczonego na miejsce postoju samochodów żużlem nie można uznać za obiekt budowlany, a jego wykonanie nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia."

Podsumowując, jeżeli planowany parking ma służyć celom parku narodowego, może on zostać wybudowany. Warto dodać, że park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. W doktrynie odnajdujemy jednak stanowisko, że jeżeli chodzi o zakaz budowy obiektów budowlanych, to cele parku narodowego uzasadniające zastosowanie wyjątku od tego zakazu nie ograniczają się jedynie do ochronnych, ponieważ parki narodowe pełnią również funkcje turystyczne, a zatem cele turystyczne także mogą uzasadniać budowę obiektów i urządzeń (tak: Wojciech Radecki w: Ustawa o ochronie przyrody, Komentarz). 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami