ZUS stwierdził, że pracownik nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, ponieważ został zatrudniony tylko po to, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego. Sąd zgodził się z tym, ponieważ nie wykazano, że zatrudnienie nowej osoby było uzasadnione. Nie było też dowodów, że pracownik wykonywał pracę i wypłacano mu wynagrodzenie.
Dorian Lesner
16.02.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że firma mająca spór ze spółką państwową może oczekiwać zajęcia się jej sprawą przez Komisję Europejską, ponieważ polski organ ochrony konkurencji i sądy nie gwarantują jej równych szans. To ważne orzeczenie dla wszystkich firm, polskich i zagranicznych, które znajdą się w takiej sytuacji - twierdzi prof. Dariusz Adamski z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Krzysztof Sobczak
16.02.2022
Prawo gospodarcze Prawo unijne Ochrona konkurencji

Poproszę bułkę, masło i trumnę – sklep może być zakładem pogrzebowym

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Sklepy za wszelką cenę chcą ominąć zakaz handlu w niedziele. Niektóre oprócz zwykłego jedzenia oferują strawę duchową, proponując np. członkostwo w klubie książki. Inne zwróciły się ku sprawom ostatecznym, zmieniając się w zakłady pogrzebowe, co punktuje nie tylko luki w ustawie o handlu w niedziele.
Monika Sewastianowicz
16.02.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Ministerstwo Finansów twierdzi, że tzw. minimalny CIT, czyli podatek od strat, nie obejmuje podmiotów prowadzących działalność leczniczą, bo ceny ich usług są regulowane. Z taką interpretacją nie zgadzają się jednak ich właściciele i prezesi. Bo nie obejmie ona wszystkich świadczeń i podmiotów, a po drugie nie jest wiążąca.
Jolanta Ojczyk
16.02.2022
CIT Spółki Finansowanie zdrowia
Z rządu cały czas płyną informacje, że w najbliższym czasie przepisy Polskiego Ładu zostaną zmienione. Zmiany w rozliczeniach PIT wprowadzane w trakcie roku muszą być jednak korzystne dla podatników. Zdaniem doradców podatkowych, z realizacją tej zasady może być problem. Może się też okazać, że wybrana forma opodatkowania dochodów po zmianach może okazać się niekorzystna.
Krzysztof Koślicki
15.02.2022
Ordynacja PIT Polski Ład
Polska branża cyfrowa i nowoczesnych technologii wzywa władze Unii Europejskiej, by projektowane przepisy dot. sztucznej inteligencji (SI) oparte były o precyzyjne definicje, zapewniały przejrzystość prawa i oddawały złożoność ekosystemu tej technologii. Wśród postulatów znalazło się także dostosowanie procedur i standardów do rynkowej rzeczywistości.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.02.2022
Nowe technologie Prawo unijne
Marszałkowie i starostowie nie zapewnili prawidłowego wykorzystania odpadów do rekultywacji gruntów, gdyż nie sprawowali należytego nadzoru nad realizacją wydanych zezwoleń. Nierzetelnie weryfikowali wnioski o wydanie zezwoleń, nieskutecznie i opieszale prowadzili postępowania w sprawie ich cofnięcia - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.02.2022
Samorząd terytorialny Odpady Nieruchomości

Spółki komandytowo-akcyjne przez Polski Ład wracają do łask

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Obserwacje doradców podatkowych pokazują, że przedsiębiorcy masowo zainteresowali się prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółek komandytowo-akcyjnych. Zachętą są korzystne zasady rozliczenia podatku i brak składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Licząc na korzyści, nie można jednak zapominać o ryzykach – a tych jest całkiem sporo.
Krzysztof Koślicki
15.02.2022
Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Właścicielka psa wniosła skargę na odmowę udostępnienia nagrania monitoringu z dźwiękiem. Materiał ten miał jej posłużyć do sformułowania roszczeń odszkodowawczych wobec kliniki weterynaryjnej. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmówił jednak wszczęcia postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał mu rację, ochrona danych osobowych nie dotyczy zwierząt.
Dorian Lesner
15.02.2022
Administracja publiczna RODO

Wybór opodatkowania w ciemno, a od niego zależy składka

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Ministerstwo Finansów nie pracuje nad przedłużeniem terminu wyboru formy opodatkowania w tym roku. Przedsiębiorcy nie powinni też spodziewać się przesunięcia terminu składania do ZUS deklaracji rozliczającej składkę zdrowotną, którą Polski Ład powiązał z wybraną formą opodatkowania. Zdaniem prawników zdesperowani przedsiębiorcy mogą ruszyć do sądów po odszkodowania od Skarbu Państwa.
Grażyna J. Leśniak
15.02.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Pracownicy ubiegający się o emeryturę pomostową nie będą już musieli rozwiązywać umowy o pracę, by ZUS wydał decyzję o ich prawie do tego świadczenia i jego wysokości. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw znalazł się w porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe od 14 lutego przestaną ubezpieczać samoloty latające na Ukrainę w związku z ryzykiem działań bojowych. W wyniku tych decyzji - przewoźnicy będą zmuszeni do anulowania lotów. I tak już norweskie linie lotnicze Norwegian i holenderskie KLM poinformowały o zaprzestaniu do odwołania lotów nad terytorium Ukrainy "w związku z napięta sytuacją".
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2022
Prawo cywilne
W sytuacji, gdy płatnik korzysta z ochrony wynikającej z błędnej indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie niepobranych zaliczek, to na podatniku nadal ciąży odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe w zakresie PIT z tytułu otrzymanego odszkodowania. To podatnik odpowiada bowiem całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe. Tak stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
14.02.2022
Ordynacja PIT Rachunkowość
Od wtorku, 15 lutego, na podatników w usłudze Twój e-PIT będą czekać przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2021 rok. Przedsiębiorcy będą mogli z kolei wysyłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Rozliczenia podatku potrwają w tym roku do 2 maja. Ale PIT-28 za 2021 r. można składać tylko do 28 lutego.
Krzysztof Koślicki
14.02.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Należy zachować ostrożność przy kierowaniu się podpowiedziami inwestycyjnymi fininfluenserów, czyli osób zajmujących się w internecie tematyką finansów i inwestowania - ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego. I podkreśla, że osoby takie nie zawsze są obiektywne i często kierują się własnym interesem. KNF przypomina, że doradztwo finansowe wymaga licencji.
Krzysztof Sobczak
14.02.2022
Rynek i konsument Finanse
Podatnik, który wykorzystywał nieruchomość w ramach najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem, a następnie planuje wynajem w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, powinien uwzględnić w wartości początkowej nieruchomości odpisy amortyzacyjne za okres opodatkowania ryczałtem – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
14.02.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Brak współpracy z organem nadzorczym polegający na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, to przyczyna nałożenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na firmę Pactum Poland Sp. z o.o. administracyjnej kary pieniężnej w wysokości ponad 18 tys. zł.
Krzysztof Sobczak
14.02.2022
RODO
Klienci kancelarii Certo mogli zostać wprowadzeni w błąd co do zakresu jej obowiązków i ulec sugestii, że spółka z wpłacanych pieniędzy na bieżąco reguluje ich raty, a także że zawarta umowa ochroni ich przed dochodzeniem roszczeń przez wierzycieli - ocenia prezes UOKiK.
Krzysztof Sobczak
14.02.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy opodatkowani PIT podstawę wymiaru składki zdrowotnej za styczeń 2022 roku mają ustalać na podstawie zasad obowiązujących w 2021 roku. Według nowych reguł składkę trzeba będzie rozliczyć dopiero 20 marca. Będzie ona dotyczyła lutego, a podstawą jej obliczenia będą dochody styczniowe.
Krzysztof Koślicki
14.02.2022
Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Niewiadomski: "Frankowy" wydział stosuje zwykłe prawo cywilne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Wbrew wątpliwościom, a nawet zarzutom ze strony niektórych prawników, utworzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego, często potocznie nazywanego wydziałem „frankowym”, nie można uznać za sąd wyjątkowy. Chociażby dlatego, że stosuje on dokładnie te same regulacje prawne, jak i wszystkie inne sądy powszechne - pisze sędzia Tomasz Niewiadomski, przewodniczący wydziału.
Tomasz Niewiadomski
14.02.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
W tym roku po raz pierwszy spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy są zobowiązani do zaraportowania swoich struktur udziałowych. Jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, mają na to czas do końca marca. Według ekspertów, ten termin to jedyny aspekt, który nie budzi wątpliwości praktycznych. Niejasny pozostaje zakres przekazywanych informacji, a także ich forma.
Krzysztof Koślicki
14.02.2022
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Władza polityczna powinna zrozumieć, że w obecnym systemie nie możemy dłużej funkcjonować. Jako państwo unijne stwarzamy też wielki problem dla całego sytemu, który oparty jest na zaufaniu do sądów każdego kraju członkowskiego. Powstaje pytanie, jak będą traktowane przez inne państwa członkowskie UE i ich sądy orzeczenia wydawane w Polsce.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Klient dewelopera będzie mógł zrezygnować z zakupu mieszkania, gdy stwierdzi, że są w nim wady istotne, a dodatkowo potwierdzi to ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego. Takie uprawnienie daje mu nowa ustawa deweloperska. Problem w tym, że do końca nie wiadomo, co jest taką wadą. W praktyce będzie więc zapewne dochodziło do sporów na tym tle.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.02.2022
Prawo cywilne Nieruchomości

PIP w niedzielę kontroluje przestrzeganie zakazu handlu

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze
W niedzielę 13 lutego Państwowa Inspekcja Pracy pilotażowo kontroluje otwarte placówki handlowe, w których zachodzi podejrzenie łamania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Jak twierdzi Główny Inspektorat Pracy, decyzja została podjęta po doniesieniach medialnych oraz głosach partnerów społecznych.
Grażyna J. Leśniak
13.02.2022
Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze
Resort finansów wydłuży terminy sprawozdawcze za 2021 rok. Więcej czasu będzie też na złożenie zeznań CIT za ubiegły rok. Konsultacje projektu rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych trwały do 9 lutego 2022 roku, a teraz projekt zamieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Krzysztof Koślicki
13.02.2022
CIT Rachunkowość
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uznaje obecne rozwiązania dotyczące dorabiania do renty za optymalne i nie przewiduje likwidacji tzw. pułapki rentowej. Zauważa jednak tzw. pułapkę świadczeniową i mówi o konieczności zmniejszenia dysproporcji między wysokością świadczeń pobieranych przez osoby niepełnosprawne a wysokością możliwego do uzyskania wynagrodzenia za pracę.
Beata Dązbłaż
12.02.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Darowizna samochodu objęta VAT, nawet gdy to przekazanie w bliskiej rodzinie

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Przekazanie przez podatnika VAT w formie darowizny samochodu osobowego na rzecz ojca - trzeba opodatkować VAT. Czynność ta nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Opodatkowania darowizny można byłoby uniknąć, gdyby podatnik wykupił lub wycofał samochód na cele osobiste, zamiast wykupu do działalności gospodarczej. Potwierdza to skarbówka w najnowszej interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
12.02.2022
Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Towar przyszedł uszkodzony, trudny kontakt ze sprzedawcą – taka treść opinii nie jest naruszeniem dóbr osobistych, o ile oczywiście jest prawdziwa. Choć bywa, że firmy czasem w takich sytuacjach grożą pozwem, trzeba pamiętać, że usługi to nie zmarli - nie stosuje się zasady, że można o nich mówić albo dobrze, albo wcale.
Monika Sewastianowicz
12.02.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Niedawne zderzenie narciarzy w Białce Tatrzańskiej, skutkujące złamaniem kręgosłupa u kobiety, pokazuje na znaczenie polisy ubezpieczeniowej dla narciarzy. W Polsce ubezpieczenia te nie są obowiązkowe, tak jak to ma miejsce we Włoszech, ale użytkownikom stoków mogą się przydać. Przy braku ubezpieczenia sprawca zdarzenia może płacić za jego skutki z własnej kieszeni.
Regina Skibińska
12.02.2022
Prawo cywilne Ubezpieczenia
Zdaje się, że projektodawcy, na czele których stoi wicepremier Sasin, obawiają się, że Senat odrzuci nowelę kodeksu spółek handlowych. Postanowili więc zastosować swoisty „szantaż”, swoistą „gangsterkę” legislacyjną. Dążąc do uchwalenia noweli KSH umożliwiającej wymuszenie posłuszeństwa biznesu wobec władzy dołączyli korzystną dla niektórych przedsiębiorców zmianę, ale nie związaną z prawem spółek.
Michał Romanowski
11.02.2022
Spółki Prawo gospodarcze Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski