Płatności z inwestycji rezydenta podatkowego jednego kraju w innym kraju członkowskim, takie jak dywidendy czy odsetki, podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, czyli w kraju inwestycji oraz podatkiem w kraju rezydencji. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, inwestor musi ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku pobranego przez kraj źródła. Procedury są zróżnicowane pomiędzy krajami członkowskimi, często wnioski trzeba złożyć w formie papierowej.

Komisja Europejska, która zaproponowała rozwiązanie tego problemu w dyrektywie FASTER, oszacowała, że koszty związane z procedurami zwrotu podatku u źródła, utraconymi ulgami podatkowymi i kosztami alternatywnymi wynoszą 8,4 miliarda euro rocznie.

Zgodnie z dyrektywą FASTER wprowadzony zostanie elektroniczny certyfikat rezydencji podatkowej, który ma umożliwić inwestorom składanie wniosków o zwrot podatku w kraju inwestycji w formie cyfrowej. Ministrowie finansów we wtorek zgodzili się na to rozwiązanie, ale zaproponowali też wyjątki.

KE zaproponowała dwa zharmonizowane systemy ulg. System "ulgi u źródła" polega na tym, że w momencie wypłaty dywidend lub odsetek stosowana jest odpowiednia stawka podatku, z kolei procedura "szybkiego zwrotu" oznacza, że zwrot nadpłaconego podatku u źródła nastąpi w ustalonym terminie. Państwa członkowskie będą mogły zdecydować, czy chcą wprowadzić obie te procedury czy tylko jedną.

Ministrowie finansów uzgodnili, że kraje będą mogły pozostać jednak przy swoich procedurach w przypadku, gdy ich system stosuje się do nadwyżki podatku u źródła od dywidend wypłacanych z tytułu akcji znajdujących się w obrocie publicznym wyemitowanych przez rezydenta w ich jurysdykcji, a ich współczynnik kapitalizacji rynkowej jest poniżej progu 1,5 proc. Kraje, które zapewniają zwolnienie z nadwyżki podatku u źródła od odsetek płaconych od obligacji znajdujących się w obrocie publicznym, także będą mogły skorzystać z wyjątku.

Zaproponowane przez Radę Unii ds. Gospodarczych i Finansowych ECOFIN, złożoną z ministrów finansów i gospodarki krajów członkowskich, wyjątki mają odpowiedzieć na zastrzeżenia niektórych państw, utrudni to jednak zakładaną przez KE harmonizację procedur.

Rada Unii będzie musiała skonsultować zmiany jeszcze z Parlamentem Europejskim (w kwestiach podatkowych ma on rolę doradczą). Potem ministrowie będą mogli zatwierdzić formalnie dyrektywę. Kraje członkowskie będą miały czas na jej implementowanie do końca 2028 r. 

Czytaj również: Rozliczenie podatku u źródła nadal pełne wątpliwości >>