W ramach prac eksperymentalnych Główny Urząd Statystyczny opublikował w środę informację na temat wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych w Polsce we wrześniu 2023 r. - Zaprezentowane w opracowaniu dane dotyczą osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o pokrewnym charakterze, tj. umów agencyjnych, o świadczenie usług, umów uaktywniających, aktów powołania oraz umów z członkami rad nadzorczych. Przedstawione wyniki są częścią prac eksperymentalnych mających na celu określenie liczby osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – czytamy w analizie GUS.

Czytaj również: W czerwcu 2023 r. kobiety stanowiły 58 proc. zleceniobiorców w sektorze publicznym, w prywatnym - 51 proc.>>

Zleceniobiorcy i branże, w których są najczęściej zatrudniani

- Na koniec września 2023 r. w Polsce było 2349,8 tys. osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych (zleceniobiorców). Wśród nich nieco większy był udział kobiet, które stanowiły 51,3 proc. Ten rodzaj umów był wykorzystywany głównie w sektorze prywatnym, w którym skupionych było 89,5 proc. ogółu zleceniobiorców. W sektorze publicznym kobiety stanowiły 55,9 proc., a w prywatnym 50,7 proc. – podał GUS.

Według stanu na 30 września 2023 r. najwięcej osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych było w sekcji Administrowanie i działalność wspierająca (18,7 proc.), która obejmuje m.in. działalność agencji zatrudnienia świadczących usługi pośrednictwa pracy. Druga pod względem liczby osób wykonujących pracę na podstawie analizowanych umów sekcja – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – skupiała 11,8 proc. ogółu zleceniobiorców. Była to zarazem najbardziej sfeminizowana sekcja PKD, w której udział kobiet wyniósł 83,1 proc. Duży udział kobiet zaznaczył się również w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 74 proc. Natomiast najwyższy udział mężczyzn wśród zleceniobiorców odnotowano w sekcjach Budownictwo oraz Transport i gospodarka magazynowa (odpowiednio 84,8 proc. i 80,9 proc.).

W ostatnim dniu września 2023 r. najwięcej osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych mieszkało w regionie warszawskim stołecznym oraz w regionie śląskim – odpowiednio 294,2 tys. i 279,8 tys. osób. Regionami o najmniejszej liczbie zleceniobiorców były opolski i świętokrzyski, gdzie mieszkało ich odpowiednio 52,3 tys. i 55,5 tys. osób. Udział kobiet wyniósł od 49,5 proc. w regionie pomorskim do 53,9 proc. w regionie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Wśród zleceniobiorców było 24,7 tys. osób zamieszkałych za granicą, a kobiety stanowiły w tej grupie 37,8 proc.

 

Sprawdź również książkę: Prawo pracy >>


Mediana wieku zleceniobiorców to 43 lata

Jak podkreśla GUS w informacji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w Polsce umowy zlecenia i pokrewne mogą zawierać osoby od 13 roku życia. Na koniec września 2023 r. mediana wieku zleceniobiorców wyniosła 43 lata, przy czym dla kobiet była o 2 lata wyższa niż dla mężczyzn. Wśród zleceniobiorców w wieku od 38 do 65 lat umowy zlecenia i pokrewne wykonywało więcej kobiet niż mężczyzn, natomiast w pozostałych rocznikach co do zasady występowała przewaga mężczyzn.

- W statystyce rynku pracy osoby wykonujące umowy zlecenia i pokrewne nie są zaliczane do pracujących w gospodarce narodowej. Jednakże z populacji zleceniobiorców można wyodrębnić zbiorowość osób, które równolegle wykonywały pracę spełniającą kryteria dla pracujących w gospodarce narodowej. W ostatnim dniu września 2023 r. takich zleceniobiorców było 992,6 tys. Wśród nich 53,5 proc. stanowiły kobiety – zaznaczył GUS na koniec.