W przesłanym komunikacie minister rolnictwa Marek Sawicki zachęcał komisje samorządowe, zatwierdzone przez wojewodów, o jak najszybsze szacowanie poziomu strat w uprawach.

Zaznaczył, że poszkodowani przez suszę rolnicy mogą liczyć na pomoc państwa, jednak warunkiem jej udzielania jest powołanie przez wojewodę komisji na wniosek jednostek samorządu terytorialnego. "Ona szacuje straty i w zależności od tego, jaki jest poziom strat, będą podejmowane różne działania" - mówił.

Sawicki podkreślił, że krytyczna sytuacja występuje w czterech województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i łódzkim.
Według danych resortu w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim wojewodowie powołali komisje, które rozpoczęły szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą. W województwie łódzkim powołano komisje, które przygotowują się do szacowania szkód, a w województwach: lubuskim, opolskim, śląskim i mazowieckim trwają prace nad powołaniem komisji - podało MRiRW.

W województwach: podlaskim, dolnośląskim i pomorskim dotychczas do wojewodów nie zgłoszono wystąpienia szkód spowodowanych suszą i nie zostały powołane komisje do szacowania szkód - dodaje ministerstwo.

Po oszacowaniu strat rolnicy będą mogli skorzystać z kilku form pomocy. Daje się im możliwość zaciągnięcia kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Jeśli złożą odpowiedni wniosek do KRUS, będą mogli liczyć na odroczenie terminu płatności składek i rozłożenie ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Rolnicy mogą też wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnych o odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzeń raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy.

Mogą ponadto zwrócić się do urzędu gminy o ulgę w podatku rolnym.
Oprocentowanie kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji wynosi obecnie 2,09 proc. w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy posiadają polisę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przynajmniej od jednego ryzyka, 3,14 proc. w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a 3 proc. w skali roku dla kredytów na odtworzenie środków trwałych.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych jest udzielana w formie de minimis.

Ministerstwo tłumaczy też, że uruchomienie dodatkowej pomocy wymaga oszacowania strat, ustalenia terminu naboru wniosków i ustalenia stawki pomocy na jeden hektar upraw, na której wystąpiły szkody.

Taka pomoc udzielana ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może sięgać maksymalnie 15 tys. euro. Warunkiem jej udzielenia jest wystąpienie szkód na powierzchni 70 proc. upraw.

Minister Sawicki przypomina, że specjalny program odtwarzania produkcji rolnej resort uruchomił w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 po katastrofach klimatycznych z 2009 roku. (PAP)