Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły będzie realizowany w latach 2011-2030. Jego zakres dostosowano do warunków dorzecza górnej Wisły i potrzeb wynikających z koniecznego ograniczenia zagrożenia powodziowego.


Program zawiera listę 39 zadań inwestycyjnych, których realizacja przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły. Inwestycje będą prowadzone na Wiśle oraz jej dopływach, m.in. na Dunajcu, Nidzie, Nidzicy, Przemszy, Rabie, Sanie, Skawie, Sole i Wisłoce. Chodzi o:


- zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny górnej Wisły (6 zadań);


- zabezpieczenie przed powodzią aglomeracji miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców (8 zadań);


- obniżenie zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym (25 zadań).


W ramach programu prowadzone będą:


- prace przygotowawcze dotyczące oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego w miejscach, gdzie ich dotąd nie wykonano (jest to nawiązanie do wymogów unijnej dyrektywy powodziowej, dotyczących właściwego zakresu informacji o poziomie zagrożenia i ryzyka powodziowego w kontekście planowania i realizacji działań ochronnych);


- działania na rzecz ograniczenia zasięgu i skutków powodzi, m.in. przez powiększanie przepustowości koryta rzeki, budowę kanałów, modernizację i rozbudowę systemu obwałowań oraz zabudowę i lokalne umocnienia łożysk rzek oraz potoków;


- działania mające na celu ograniczenie wielkości powodzi przez retencjonowanie wód w zbiornikach retencyjnych i polderach oraz przywracanie retencji naturalnej;


- działania ochronne na terenach mocno zurbanizowanych łączących retencję wód opadowych i ochronę przed skutkami powodzi od strony rzek.


Do największych zadań należą m.in. zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Skawy do ujścia Dunajca, ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Kraków, ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla.


Na wykonanie zadań programu potrzeba 13 150 716 tys. zł. Ze względu na możliwości finansowe i rzeczowe program będzie realizowany w dwóch okresach: 2011-2020 (8 871 896 tys. zł) i 2021-2030 (4 278 820 tys. zł). Środki na jego finansowanie będą pochodzić m.in. ze środków publicznych (w tym budżetu państwa) i funduszy Unii Europejskiej. Pieniądze na ten cel będą corocznie planowane w ustawie budżetowej.


Program będzie realizowany przez pełnomocnika rządu do spraw programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.


Ustanowienie programu jest konieczne, ponieważ w ostatnich latach w dorzeczu górnej Wisły szkody spowodowane przez powódź były wielomiliardowe. Powodzie z 1997 r. i 2001 r. przyniosły straty wielkości 3 mld zł, a powódź z 2010 r. - ponad 4,7 mld zł (dotyczy to tylko strat w infrastrukturze komunalnej samorządu terytorialnego i hydrotechnicznej, podlegającej regionalnym zarządom gospodarki wodnej oraz wojewódzkim zarządom melioracji i urządzeń wodnych).


Program jest zgodny z europejskimi zasadami zabezpieczenia przed powodzią.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.