Duża reforma procedury cywilnej 2019 - zmiany już wchodzą w życie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego obejmuje ponad 300 nowych lub zmienianych przepisów. Zmiany mają skrócić czas trwania postępowań przed sądami cywilnymi oraz usprawnić przebieg postępowania. Pierwsze zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od momentu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.
Agnieszka Matłacz
06.08.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Awanse i nagrody to podstawa ręcznego sterowania prokuraturą i całkowitego podporządkowania prokuratorów - wskazuje w swoim raporcie Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Publikuje też dane kilkudziesięciu śledczych, których kariera - za czasów nowego kierownictwa - rozwija się bardzo szybko.
Patrycja Rojek-Socha
06.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiła skarga dotycząca odmowy potwierdzenia przez wojewodę mazowieckiego obywatelstwa polskiego dla dzieci pary jednopłciowej, mimo że jednym z ich rodziców jest obywatel polski, a wcześniej jego ojcostwo potwierdził sąd w USA.
Krzysztof Sobczak
06.08.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Większość amerykańskich senatorów podpisała list do sekretarza stanu Mike'a Pompeo, wzywający go do akcji w sprawie mienia ofiar Holokaustu w Polsce. Apelują o działania zmierzające do wypłacenia ofiarom Holokaustu lub ich rodzinom odszkodowań lub zwrotu nieruchomości "które zostały bezprawnie przejęte przez nazistów, a następnie znacjonalizowane przez komunistów".
Krzysztof Sobczak
06.08.2019
Prawo cywilne Administracja publiczna
Uchwalone przez Sejm 19 lipca 2019 r. i potwierdzone już przez Senat zmiany w Kodeksie postępowania karnego mają służyć przyśpieszeniu procesu karnego. Jeśli jednak wejdą w życie, zasada szybkości postępowania przeważy niestety nad prawem oskarżonego do obrony - pisze adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel.
Aleksandra Rychlewska-Hotel
06.08.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Kuratorzy sądowi wyrażają duże zaniepokojenie projektem ustawy o kuratorskiej służbie sądowej i równocześnie oferują pełną gotowość do współpracy i konstruktywnego dialogu o proponowanych zmianach. Pod specjalnym oświadczeniem podpisało się szereg podmiotów skupiających kuratorów sądowych i Krajowa Rada Kuratorów.
Patrycja Rojek-Socha
06.08.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Niskie bezrobocie w Polsce ograniczyło wyjazdy nowych emigrantów do głównych krajów emigracji z przeszłości, takich jak Wielka Brytania i Niemcy, choć pojawiły się nowe kierunki - Norwegia. Wciąż najważniejszą motywacją wyjazdów i pozostawania na emigracji są wynagrodzenia - podkreślono w raporcie NBP "Polacy pracujący za granicą w 2018 r."
Paweł Żebrowski
06.08.2019
Prawo pracy HR
Od 1 stycznia do 31 lipca br. zanotowano w Polsce 1338 przypadków odry. W analogicznym okresie roku ubiegłego było ich 99, w całym 2018 roku – 339 przypadków odry, a w 2017 r. – 63. Takie dane podał w najnowszym meldunku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakładu Higieny.
Krzysztof Sobczak
05.08.2019
Opieka zdrowotna
W przyszłym tygodniu chorzy na pęcherzowe oddzielanie się naskórka otrzymają pierwsze bezpłatne opatrunki. Właśnie opublikowane zostało zarządzenie prezesa NFZ w tej sprawie. W całej Polsce z nowego świadczenia skorzysta około stu pacjentów, głównie dzieci.
Krzysztof Sobczak
05.08.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prawie 4 mln zł kary ma zapłacić firma Exito z Opalenicy, która zachęcała konsumentów, przeważnie osoby starsze, do udziału w pokazach i sprzedaży mat leczniczych informacją, że nagroda będzie dla każdego, a do tego przeprowadzone będzie losowanie atrakcyjnych prezentów. W rzeczywistości ani nagród, ani promocji nie było.
Krzysztof Sobczak
05.08.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zniknie wykroczenie nieuzasadnionej odmowy sprzedaży. Według rzecznika praw obywatelskich spowoduje to segregację na rynku usług. Rzecznik zwraca się do pełnomocnika ds. równego traktowania o podjęcie działań, które pozwolą zapobiec takiemu skutkowi.
Monika Sewastianowicz
05.08.2019
W uchwale w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych rada gminy nie może formułować wymogów dotyczących minimalnej powierzchni użytkowej lokali prowadzących taką sprzedaż - stwierdził wojewoda lubelski.
Robert Horbaczewski
05.08.2019
Samorząd terytorialny
Spółdzielnia mieszkaniowa nie będzie mogła uzależniać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu od wykonania robót adaptacyjnych - takie są założenia senackiej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jeśli bezczynność będzie się przedłużać - można zaskarżyć spółdzielnię do sądu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2019
Budownictwo
Naczelna Izba Lekarska uważa za nieuzasadnione wprowadzenie przepisów, które zobowiązują przychodnie i gabinety do codziennego sprawozdawania pierwszego wolnego terminu udzielania świadczenia. Zdaniem środowiska lekarskiego zwiększy to biurokrację, nie niosąc wymiernych korzyści.
Monika Stelmach
05.08.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Po wydaniu przez sąd karny prawomocnego wyroku w sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd zawiadamia starostę o wydanym orzeczeniu. Wówczas organ ma obowiązek skierować kierowcę na badania, aby psycholog ustalił ewentualne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
04.08.2019
Samorząd terytorialny
Niska frekwencja wyborcza wynika z różnych przyczyn. Wśród nich wymienić należy nieprzyjazne zasady głosowania, brak odpowiednich kandydatów a przede wszystkim powszechne stereotypy. Aby zmienić podejście do głosowania, należy edukować dzieci i młodzież, że warto brać udział w tym święcie demokracji – podkreśla dr Maciej Borski.
Aleksandra Partyk
04.08.2019
Administracja publiczna RODO
Przyjdzie czas, że zmienimy konstytucję. Będzie gwarantowała prawdziwą demokrację, prawdziwą praworządność i prawdziwą równość - powiedział w sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Nie sprecyzował jednak, jakie zmiany ma na myśli.
Krzysztof Sobczak
03.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Udoskonalenie obecnego modelu upadłości konsumenckiej oraz uproszczenie niektórych procedur - to cel obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego, którą Senat przyjął w piątek 2 sierpnia bez poprawek. Jedną z nowości ma być ochrona przedsiębiorców przed bezdomnością.
Krzysztof Sobczak
03.08.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
To na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ciąży obowiązek przedłożenia dokumentów i udowodnienia prawa do zwolnienia. Ich brak będzie skutkował zaliczeniem dofinansowania do przychodu ze stosunku pracy.
Grażyna J. Leśniak
03.08.2019
PIT Prawo pracy

Kobieta w ciąży zaskarży urząd za schody, jak nie znikną, będzie kara

Pomoc społeczna Administracja publiczna Budownictwo
Każdy, kto uzna, że nie może swobodnie skorzystać z usług publicznych, bo na przykład trudno mu wejść do budynku, może zaskarżyć niedostępną instytucję. Taki ogromny wpływ na zmiany w zakresie dostępności będą miały nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też starsi, kobiety ciężarne, rodzice z wózkami i inni, którzy mają tak zwane szczególne potrzeby.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.08.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna Budownictwo
Narodowy Fundusz Zdrowia wydał w 2018 roku 33 mln zł refundację pacjentom kosztów zabiegów odbytych za granicą. Polacy jeżdżą więc na zabiegi medyczne np. do Czech, ale często nie odwołują operacji, do których są zapisani w kolejce w polskich szpitalach, przez co te ostanie tracą finansowo. 
Katarzyna Nowosielska
03.08.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie wyklucza możliwości stosowania zasady proporcji przez ubezpieczycieli przy niedoubezpieczeniu, z jednej strony uznając takie postanowienia za wątpliwe w stosunkach konsumenckich, a z drugiej strony dostrzegając ugruntowaną tradycję ubezpieczeniową - przypomina Agata Kwaśniewska z kancelarii Czublun Trębicki.
Agata Kwaśniewska
03.08.2019
Prawo gospodarcze
Po raz kolejny Sąd Najwyższy potwierdził, że w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, sąd - przyznając nieruchomość na własność jednego z nich - ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, który zabezpieczał kredyt bankowy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.08.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse
Ministerstwo Infrastruktury nie planuje zmiany przepisów w sprawie korzystania z wózków rowerowych, bo uważa, że ta materia w przepisach uregulowana jest wystarczająco. W miejscowościach uzdrowiskowych problem jednak istnieje, a pojazdy takie są często przyczyną zagrożeń na drogach.
Robert Horbaczewski
03.08.2019
Administracja publiczna
Walka z dyskryminacją klientów na rynku unijnym ze względu na przynależność państwową, w tym z nieuzasadnionym blokowaniem geograficznym oraz zwiększenie skuteczności postępowań prowadzonych przez UOKiK - to jeden z celów nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którą w piątek bez poprawek przyjął Senat.
Agnieszka Matłacz Krzysztof Sobczak
02.08.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Senat przyjął w piątek bez poprawek tzw. ustawę o wdrażaniu rozwiązań w obszarze e-zdrowia. To pakiet zmian przygotowany przez rząd. Dotyczy 18 ustaw, m.in. o zawodach lekarza, o systemie ubezpieczeń społecznych, o prawach pacjenta, o systemie informacji w ochronie zdrowia czy w prawie farmaceutycznym.
Agnieszka Matłacz
02.08.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Od 1 września do 30 listopada 2020 roku przeprowadzony ma być w Polsce spis rolny. Senat bez poprawek przyjął ustawę w tej sprawie. Na prace spisowe w latach 2019-2021 będzie przeznaczone około 243 miliony złotych z budżetu państwa.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.08.2019
Administracja publiczna

Cała izba SN potwierdzi ważność wyborów - Senat poparł zmiany w Kodeksie wyborczym

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
O ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład "właściwej izby" Sądu Najwyższego - przewiduje nowelizacja Kodeksu wyborczego, którą w piątek bez poprawek przyjął Senat.
Krzysztof Sobczak
02.08.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zatwierdzony został plan finansowy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019 – informuje Ministerstwo Infrastruktury. Najwięcej dostanie Podlasie – prawie 25 milionów złotych i województwo lubelskie – ponad 24 miliony złotych. Samorząd będzie dopłacał do kwoty deficytu na danej linii nie mniej niż 10 procent.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.08.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Najwięcej nieprawidłowości jest w szpitalach powiatowych i wojewódzkich. Najczęściej dochodzi do nich na oddziałach ratunkowych oraz w ginekologii i położnictwie. Tak wynika z najnowszego raportu Rzecznika Praw Pacjenta.
Jolanta Ojczyk
02.08.2019
Opieka zdrowotna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski