Prawnicy oceniają, że wyeliminowanie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego nie usprawni ani nie uprości procesu. Skarga ta ma dyscyplinować organy. A więc trzeba reagować na stany przedłużającego się nadmiernie administracyjnego postępowania powodowane innymi przyczynami, niż braki w majątku zobowiązanego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W poniedziałek Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych, którą Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie. Chodziło o twierdzenie, że Kaczyński jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską.
Krzysztof Koślicki
22.07.2019
Prawo cywilne Prawnicy
Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej odmówił pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego, który czytał akta poza sądem. Nie zachodziły żadne okoliczności świadczące o umyślnym nadużyciu uprawnień czy chowania akt przed stronami - orzekł sąd, odmawiając uchylenia immunitetu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.07.2019
Prawo karne Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego zawiesił postępowania wobec sędziów: Małgorzaty Manowskiej z Izby Cywilnej oraz Aleksandra Stępkowskiego z Izby Kontroli Nadzwyczajnej do czasu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości UE.
Jolanta Ojczyk
20.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Jeśli do prawnika zgłasza się po pomoc osoba dotknięta wykluczeniem społecznym, konieczne jest dostosowanie przekazu do jej sytuacji. Oprócz porady, często kluczowe jest również to, by przekazać tej osobie moralne wsparcie - wyjaśnia dr Katarzyna Julia Kowalska, przewodnicząca Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
Aleksandra Partyk
20.07.2019
Prawo cywilne
Kto siada z przodu podczas przedstawienia, powinien się liczyć z tym, że może zostać oblany wodą...
Jacek Górski
20.07.2019
Prawo cywilne
Naszym celem są zawsze rządy prawa, ale nikt nie jest idealny - powiedział Ursula von der Leyen, nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej w rozmowie z niemiecką gazetą. I dodała, że debaty o praworządności muszą być bardziej rzeczowe i obiektywne.
Jolanta Ojczyk
19.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Polska i USA zacieśniają współpracę w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości z USA. Jest to jeden z warunków włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego USA. Sejm przyjął ustawę ratyfikującą umowę w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
19.07.2019

Nie będzie zmiany sądu na wniosek prokuratora

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sejm przyjął zmiany w procedurze karnej, które mają uprościć prowadzenie spraw. Chodzi m.in. o odstąpienie od konieczności bezpośredniego przesłuchiwania świadków, którzy nie wniosą do sprawy nic ważnego. Posłowie nie przyjęli natomiast kontrowersyjnej poprawki dotyczącej zmiany sądu na wniosek prokuratora.
Monika Sewastianowicz
19.07.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sprawca przemocy, który zagraża życiu lub zdrowiu domowników ma dostać od policjantów bezzwłoczny nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do niego. Nawet wtedy kiedy przez policją ucieknie - proponuje resort sprawiedliwości. Organizacje pozarządowe nie mają wątpliwości, że takie rozwiązanie jest potrzebne i wyczekiwane. Prawnicy też je chwalą... ale ich zdaniem istnieje ryzyko, że przepisy te będą wykorzystywane do pomówień w konflikcie okołorozwodowym.
Patrycja Rojek-Socha
19.07.2019
Wymiar sprawiedliwości

SN: Uniewinnienie adwokatów od zarzutu płatnej protekcji było słuszne

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
To był spór o prawdopodobieństwo, a na ławie oskarżonych zasiedli trzej adwokaci. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok uniewinniający, choć przyznał, że ustanowienie dziwacznego depozytu jako zabezpieczenia wynagrodzenia - odbiega od standardów etycznych przyjętych w zawodzie adwokata.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.07.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Zgodnie z zaproponowanym przepisem w szczególnie uzasadnionych wypadkach, przy zagrożeniu dla obiektywizmu sądu sprawa będzie mogła zostać - na wniosek prokuratora - przeniesiona do innego sądu równoważnego. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia alarmuje, że przyjęcie takiej regulacji umożliwi przenoszenie spraw dotyczących np. zażaleń na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub na umorzenia.
Patrycja Rojek-Socha
18.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Warunki, w jakich w 2018 roku funkcjonował Sąd Najwyższy istotnie różniły się od tych, jakie występowały w latach poprzednich, czego efektem było istotne spowolnienie pracy, trudności kadrowe oraz organizacyjne - wynika z opublikowanej w czwartek informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2018.
Agnieszka Matłacz
18.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Resort sprawiedliwości pracuje nad zmianami w zasadach przeprowadzania egzaminu referendarskiego. Nie będzie już części ustnej - ministerstwo uznało, że powinna zostać zastąpiona testem. Bez zmian pozostanie natomiast druga część egzaminu.
Monika Sewastianowicz
18.07.2019
Chodzi o projekt zmian m.in. w Kodeksie karnym wykonawczym . Zapisano w nim możliwość przeprowadzenia kontroli przez funkcjonariusza Służby Więziennej innej płci, niż osoba kontrolowana, dopuszczono kontrolę manualną, ale też ograniczono rozmowy telefoniczne i wprowadzono limit zajęć poza zakładem - o zmianach jako pierwsze napisało Prawo.pl. Przedstawiciele RPO - wypowiadając się dla serwisu - oceniali, że zapisy te mogą naruszać prawa człowieka.
Patrycja Rojek-Socha
18.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Wszystkie zmiany nie stanowią w żaden sposób zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej, ponieważ cała procedura jest pod kontrolą sędziów. Nie widzę tutaj żadnego zagrożenia dla niezawisłości - powiedział Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych do spraw europejskich.
Jolanta Ojczyk
18.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Najwięcej skarg dotyczy spraw cywilnych - głównie postępowań o zapłatę, ale też prawa spadkowego, zaledwie kilka - to sprawy karne. Sędziowie SN nie są tym zaskoczeni i wskazują, że pole do zastosowania nowego środka odwoławczego w postępowaniu karnym jest dość wąskie. Same sprawy nie są też, jak na razie, trudne do rozstrzygnięcia, ale skargi mają braki formalne. Jedna była już dwukrotnie zwracana.
Patrycja Rojek-Socha
18.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
W ciągu 10 lat notariusze przeprowadzili ponad 800 tysięcy spraw spadkowych. Choć Polacy nadal podchodzą do sporządzania testamentów dość niefrasobliwie, to jednak coraz więcej osób korzysta z pomocy notariuszy. Wzrasta też liczba testamentów rejestrowanych w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT).
Patrycja Rojek-Socha
18.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Działanie pana Zaradkiewicza jest nieracjonalne i zmierza do złamania regulaminu Sądu Najwyższego, kodeksu postępowania cywilnego i dobrych obyczajów. Na siłę przekazuje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, która nie mieści się w kanonach postępowania zabezpieczającego - mówi prof. Krzysztof Rączka, sędzia Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2019
Prawnicy
Coroczny raport z przegląd stanu praworządności oraz skuteczniejsze egzekwowanie prawa to nowe pomysły Komisji Europejskiej na dyscyplinowanie krajów, które naruszają rządy prawa. W środę ogłosił je Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Zapowiedział też wsparcie finansowe dla organizacji broniących rządów prawa.
Jolanta Ojczyk
17.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W ocenie prof. Małgorzaty Gersdorf sędzia Kamil Zaradkiewicz mógł naruszyć szereg reguł obowiązujących w Sądzie Najwyższym, a tym samym dopuścić się przewinienia służbowego. Sędzia zadał Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania o statusu sędziów powołanych na podstawie uchwał KRS w latach 2011 - 2017, w kontekście wyroku TK kwestionującego legalność ówczesnej Rady. Potem jednoosobowo zdecydował, że przekaże akta tej sprawy do Izby Dyscyplinarnej.
Patrycja Rojek-Socha
17.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Polska nie rozwiała wątpliwości Komisji Europejskiej, co do niezawisłości sędziów. Komisja nadal uważa, że jest ona zagrożona przez nowe postępowanie dyscyplinarne. Jeśli Polska nie wprowadzi zmian, KE może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Jolanta Ojczyk
17.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny badał, na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy, zgodność z Konstytucją przepisu określającego termin wejścia w życie noweli ustawy odraczającej funkcjonowanie Rejestru Należności Publicznoprawnych. Został on wyznaczony przed upływem 21 dni, które głowa państwa ma na podjęcie decyzji o podpisaniu regulacji. Trybunał uznał, że jest niekonstytucyjny.
Patrycja Rojek-Socha
17.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Komisja ma składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale też o tym, że takiego zawiadomienia wcześniej nie skierowano. Ma również identyfikować zaniedbania i zaniechania - zarówno instytucji państwowych, jak i organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z leczeniem, a także kościołów i związków wyznaniowych. Projekt ustawy przyjął właśnie rząd.
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Na przełomie sierpnia i września Krajowa Rada Sądownictwa ma wrócić do wyboru sędziów do Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Trzy konkursy były wstrzymane na mocy zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczyły bowiem miejsc po sędziach, którzy po ukończeniu 65 roku życia musieli przejść w stan spoczynku. Oddzielnie prowadzony będzie wybór sędziów do Izby Dyscyplinarnej.
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
W Polsce problemem nie jest brak właściwych uregulowań prawnych chroniących dzieci, ale skuteczne ich stosowanie. Sytuacja dziecka często jest nieprawidłowo rozpoznana, bo nie zostały ustalone faktyczne warunki, w jakich przebywa. Zdecydowanie szwankuje też kontrola obywatelska. Nadal większość Polaków nie reaguje na płacz za ścianą, bo nie chcą się wtrącać – mówi w rozmowie z Prawo.pl prof. Monika Całkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, radca prawny.
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Samych wniosków o taką skargą prokuratura przeanalizowała około 2820 - ustaliło Prawo.pl. Tylko 26 spośród nich - w ocenie śledczych - było zasadnych. W przypadku pozostałych - jak uznano - brak było podstaw do skierowania do Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Radcowie prawni, będący pełnomocnikami organów podatkowych, szefa KAS i ministra finansów przed sądami administracyjnymi, otrzymują od 65 do nawet 100 procent kwot zasądzanych przez sądy tytułem zwrotu kosztów sądowych. W latach 2015-2018 ponad czterystu radcom wypłacono w sumie prawie 11,2 mln złotych.
Grażyna J. Leśniak
16.07.2019
Prawnicy Ordynacja Finanse
Sejmowa podkomisja wprowadziła do projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego przepis określający...
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do grona partnerów Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy dołączyła adwokat Katarzyna Dąbrowska, będzie odpowiedzialna za rozwój w obszarze prawa karnego gospodarczego oraz bezpieczeństwa w biznesie.
Patrycja Rojek-Socha
15.07.2019
Rynek
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski