Chodzi o rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących oraz kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii. Są one wydawane przez ministra rozwoju, pracy i technologii w porozumieniu z ministrem finansów, funduszy i polityki regionalnej. Zgodnie z przepisami obecne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, traci moc 1 maja 2021 r.

 

Prace nad nowymi przepisami

Jak zapewnia resort finansów, trwają prace nad wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zarówno w zakresie kas online, jak i kas z elektronicznym zapisem kopii.

Ze względu na fakt, że są to przepisy techniczne, muszą być poddane procedurze notyfikacji przez Komisję Europejską, która trwa minimum trzy miesiące. W tym czasie zgłaszające państwo członkowskie nie może przyjąć danych przepisów technicznych. W związku z tym istnieje ryzyko, że nowe rozporządzenia techniczne nie zostaną wydane przed 1 maja 2021 r.

Czytaj w LEX: Kasy fiskalne w formie oprogramowania >

Jak jednak podkreśla MF, brak od 1 maja 2021 r. przepisów określających wymagania techniczne dla kas rejestrujących nie wpływa na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnianiu funkcji i wymagań (kryteriów i warunków) technicznych dla kas rejestrujących. Potwierdzenie, że kasy rejestrujące spełniają funkcje wymienione w ustawie VAT i wymagania techniczne dla kas rejestrujących, wydaje się na czas określony. Co istotne, ustawa nie przewiduje utraty mocy potwierdzenia. Potwierdzenie może być cofnięte w przypadkach określonych w ustawie, tj. wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących:

  • które nie spełniają funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy VAT lub wymagań technicznych dla kas rejestrujących, lub
  • niezgodnych z egzemplarzem wzorcowym kasy rejestrującej lub dokumentami dołączanymi do wniosku o wydanie tego potwierdzenia.

Cofnięcie potwierdzenia wymaga wydania decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar. Termin obowiązywania potwierdzenia jest ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar.

Czytaj w LEX: Warunki techniczne kas rejestrujących >

Resort finansów wyjaśnia również, że podmiot, który uzyskał potwierdzenie, które nie zostało cofnięte, nie może ponosić konsekwencji niewydania aktu prawnego przez organ władzy publicznej. Wydane potwierdzenia i prawa z nich wynikające stanowią prawa nabyte, które podlegają ochronie prawnej. Oznacza to, że niewydanie na 1 maja 2021 r. rozporządzenia, które określa m.in. wymagania techniczne dla kas rejestrujących i okres, na który jest wydawane potwierdzenie o spełnianiu funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących, nie powoduje utraty mocy obowiązujących potwierdzeń.

Zobacz procedurę w LEX:  Czynności podlegające ewidencjonowaniu przy zastosowaniu wirtualnych kas rejestrujących >

MF zapewnia, że po zakończeniu notyfikacji nowe rozporządzenia w sprawie wymagań (kryteriów i warunków) technicznych dla kas rejestrujących będą wydane jak najszybciej. Wydane z opóźnieniem rozporządzenia będą się odnosiły do dotychczasowych potwierdzeń, wyraźnie potwierdzając utrzymanie ich w mocy. Według przepisów przejściowych przewidzianych w nowych rozporządzeniach, także postępowania w sprawach potwierdzeń wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie nowych rozporządzeń, będą mogły być prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Co z kasami online od lipca?

Zamieszanie z przepisami o warunkach technicznych kas fiskalnych zbiega się w czasie z objęciem za dwa miesiące kasami online kolejnych grup podatników. Chodzi tu m.in. o adwokatów, radców prawnych, lekarzy.

Czytaj w LEX: Obowiązek posiadania kas fiskalnych przez adwokatów i radców prawnych w praktyce >

Zobacz więcej:
Lekarze, zamiast leczyć Covid, muszą szukać nowych kas >>

Usługi prawne to nie usługi prawnicze - doradcy podatkowi prawdopodobnie bez kas on-line >>
Kasy fiskalne online pogrążą kancelarie? Samorządy będą zabiegać o późniejszy termin >>

 

Jak jednak wyjaśnia Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w ITA Doradztwo Podatkowe, brak przepisów technicznych nie oznacza, że uległ zawieszeniu termin przewidziany na 1 lipca, kiedy kolejne grupy zawodowe muszą rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kas online.

- Podatnicy ci powinni nabyć urządzenia mające ważne potwierdzenia o spełnianiu kryteriów i warunków technicznych. Potwierdzenia te są wydawane na czas określony. Jeśli nie minie okres ich obowiązywania, to nadal pozostają one ważne: urządzenia nimi objęte mogą być oferowane na rynku przez producentów albo sprowadzających je z zagranicy – tłumaczy Ziółkowski. Ponadto, urządzenia te nadal mogą używane przez podatników prowadzących ewidencję.

 

 

- Bez nowych przepisów nie będzie jednak możliwe wydawanie przez Prezesa Głównego Urzędu Miar nowych potwierdzeń, jeśli wniosek o ich wydanie zostanie złożony od 1 maja. Dopóki nowe przepisy nie wejdą w życie, producenci albo sprowadzający kasy z zagranicy nie mogą oferować do sprzedaży urządzeń, które nie posiadają potwierdzenia – podkreśla ekspert. To w takich sytuacjach brak rozporządzenia będzie miał znaczenie, ponieważ utrudni działalność dostawcom nowych, dotychczas niecertyfikowanych kas rejestrujących.