Pytanie prawne dotyczy konstytucyjności międzynarodowych aktów normatywnych na terytorium Polski, takich jak Traktat o Unii Europejskiej w związku z art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  Trybunał ma odpowiedzieć, czy te przepisy powodują obowiązek państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonania środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa. Słowem, czy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego może orzekać.

Czytaj: TK wypowie się, czy TSUE mógł zawiesić Izbę Dyscyplinarną>>

Wniosek o odroczenie

Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w środę rozpoczęła się od wniosku o odroczenie rozprawy, który zgłosił przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich Paweł Filipek, główny specjalista w Zespole Prawa Międzynarodowego. Powodem było dopuszczenie przez Trybunał do udziału drugiego przedstawiciela RPO, który nie został wpuszczony do budynku. Ponadto dodatkowe stanowisko Sejmu w tej sprawie wpłynęło do Trybunału dzień przed rozprawą i rzecznik nie mógł się z nim zapoznać.

Wniosek ten został uwzględniony po przerwie, ale wcześniej prof. Krystyna Pawłowicz przekazała głos wnioskodawczyni. Sędzia SN i wnioskodawca Małgorzata Bednarek przypomniała, że problem powstał na tle wniosku prokuratora rejonowego, który wniósł o uchylenie sędziemu immunitetu, by podjąć sprawę karną. Oskarżenie obejmowało prowadzenie auta przez sędziego pod wpływem alkoholu (tj. art. 178 a) par. 1 kk).

Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Polski rząd argumentował, że wniosek jest nieuzasadniony. Dzień później - 9 kwietnia ub.r. - Izba Dyscyplinarna, rozpatrując sprawę immunitetową sędziego postanowiła ją zawiesić i skierować pytanie do TK odnoszące się do zastosowania się do orzeczonych środków tymczasowych.

Opinia Izby Dyscyplinarnej

Małgorzata Bednarek dowodziła, że arbitralne rozszerzenie przez Unię Europejską zakresu normatywnego traktatowych norm kompetencyjnych pozostaje w sprzeczności z uregulowaniami przewidzianymi w art. 90 ust. l Konstytucji. Przy czym jednoznacznie określa, że dopuszczalne jest przekazanie jedynie niektórych kompetencji i wyłącznie w drodze ratyfikowanej w szczególnym trybie umowy międzynarodowej . Twierdziła, że w świetle przedstawionych już, poglądów Trybunału Konstytucyjnego, nie jest dopuszczalne przyjęcie koncepcji dorozumianego lub blankietowego przekazania kompetencji czy też dookreślenia przez UE zakresu kompetencji przekazanych jej uprzednio przez Rzeczpospolitą Polską Traktatem akcesyjnym i Traktatem z Lizbony.

Przerwa w rozprawie trwać będzie do 13 maja br. W rozprawie uczestniczą:

  • ze strony Prezydenta - Anna Surówka-Pasek
  • ze strony MSZ - Piotr Wawrzyk
  • pełnomocnik Prokuratora Generalnego - prok. Andrzej Reszka
  • przedstawiciel RPO - Paweł Filipek 
  • ze strony Sejmu - poseł Arkadiusz Mularczyk
  • ze strony wnioskodawcy - Małgorzata Bednarek

Rozprawie przewodniczy sędzia Krystyna Pawłowicz, sprawozdawcą jest sędzia Bartłomiej Sochański, zaś w składzie sędziowskim są jeszcze: Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Jędrzejewski i Justyn Piskorski.

Sygnatura akt P 7/20