O organizację olimpiad ubiegać się mogą szkoły wyższe, placówki naukowe, stowarzyszenia naukowe i zawodowe oraz inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową. Wyłonieni organizatorzy dostaną środki na organizację olimpiady w formie dotacji celowej.
Więcej: Minister podpisała rozporządzenie ws. olimpiad w gimnazjach>>>

Oferty muszą zawierać m.in. program olimpiady lub jego projekt uwzględniający zakres wiedzy na poszczególnych etapach olimpiady, opinię o zgodności programu merytorycznego olimpiady z obowiązującymi podstawami programowymi kształcenia ogólnego przygotowaną przez niezależnego eksperta oraz projekt regulaminu olimpiady.
Jak zaznaczono w regulaminie konkursu preferowane będą oferty zakładające m.in. realizację zadań na etapie szkolnym w trybie online, uwzględniające potrzeby i możliwości uczniów niepełnosprawnych. Preferowane będą też oferty zawierające informację o dodatkowych źródłach finansowania oraz zakładające innowacyjność proponowanych rozwiązań, w tym rozwiązań logistyczno-organizacyjnych oraz merytorycznych zmierzających do ograniczenia kosztów.
Szczegóły dotyczące konkursu na organizację i przeprowadzenie olimpiad dla gimnazjalistów można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MEN.
Możliwość organizowania olimpiad dla gimnazjalistów wprowadza podpisana w ubiegłym tygodniu przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
Wcześniej obowiązujące przepisy nie przewidywały organizowania olimpiad dla gimnazjalistów. W olimpiadach organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogli uczestniczyć tylko niektórzy uczniowie gimnazjów. Za zgodą komitetów okręgowych olimpiad takie prawo mogli dostać laureaci konkursów przedmiotowych, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz realizujący indywidualny program lub tok nauki uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych rekomendowani przez szkołę.
Olimpiady przedmiotowe to coroczne konkursy dotyczące wybranej dziedziny wiedzy (jest ich około 40) przeznaczone dla uczniów najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych. W większości mogą brać udział również osoby młodsze.
Każda olimpiada składa się zazwyczaj z trzech etapów. Pierwszy etap organizowany jest na poziomie szkoły. Drugi etap ma zasięg regionalny (np. wojewódzki), biorą w nim udział najlepsze osoby z regionu. Trzeci etap - finałowy, to rywalizacja na poziomie krajowym. Zdobycie tytułu finalisty olimpiady, zatwierdzonej przez MEN, zwalnia z konieczności zdawania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz zapewnia 100 proc. pkt. z matury na poziomie rozszerzonym (pod warunkiem, że uczeń wybrał dany przedmiot na maturze). (PAP)