Najważniejsza zmiana to ograniczenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nie będą już mogły prowadzić doskonalenia zawodowego nauczycieli zakłady kształcenia nauczycieli, tj. kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych, z uwagi na ich likwidację z dniem 1 października 2016 r.
Kurator oświaty zyska natomiast prawo do opiniowania planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Inne będa także wymogi, jakie muszą spełnić dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli - oprócz dotychczasowych wymogów uwzględniono konieczność wyrażania przez kandydata na dyrektora zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
W przypadku osób będących cudzoziemcami dodatkowym wymogiem do zajmowania stanowiska  dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli będzie znajomość języka polskiego poświadczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
Wprowadzono dwa przepisy przejściowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli ogłoszonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów.

Dowiedz się więcej z książki
Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł