WSA: rada gminy nie jest dysponentem budżetu gminy

Samorząd terytorialny

Kompetencje rady gminy w zakresie gospodarki finansowej obejmują uchwalenie budżetu, nie zaś dysponowanie wydzielonymi w nim środkami uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie....

12.07.2016

SN: zbycie to nie to samo co sprzedaż

Zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie obejmuje utraty prawa własności działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne - orzekł...

10.07.2016

SN: prawidłowe odstąpienie od umowy

Po wygaśnięciu umownego prawa odstąpienia od umowy stosuje się prawo odstąpienia wynikające z kodeksu cywilnego. Zapisy umowy nie wykluczają kar za opóźnienie z ustawy - orzekł Sąd Najwyższy.

09.07.2016

SN: udziały w spółce to majątek wspólny małżonków

Udziały w spółce należą do majątku wspólnego małżonków , jeśli zostały nabyte z tego majątku - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale i dodał, że zastosowanie mają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

08.07.2016

Podatnik nie otrzyma odsetek po zmianie interpretacji

Jeżeli organ podatkowy zwrócił podatnikowi nadpłatę w ustawowym terminie, to podatnikowi nie przysługują odsetki od nienależnie zapłaconego podatku w związku ze zmianą interpretacji indywidualnej....

08.07.2016

SN: komornik nie podwyższy o VAT opłaty egzekucyjnej

Sąd Najwyższy 7 lipca br. podjął uchwałę, zgodnie z którą określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego komornik nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku od towaru i usług....

08.07.2016