Powódka skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych. Jak wynika z uzasadnienia pozwu, pozwana na swojej stronie internetowej przedstawiła nieprawdziwe informacje, sugerujące jakoby powódka poddawała się rzekomym kosztownym zabiegom estetycznym. Powódka wystosowała względem pozwanej szereg żądań. Zdaniem powódki, działanie pozwanej było bezprawne i zawinione. Sporna publikacja doprowadziła bowiem do naruszenia jej dobrego imienia i godności osobistej oraz prawa do wizerunku.

Stanowisko pozwanej

Pozwana domagała się oddalenia powództwa, wskazując, iż powódka (jako żona znanego aktora) jest osobą powszechnie znaną i popularną. Zdaniem pozwanej, skoro powódka udziela wywiadów, w których odnosi się do swojego życia prywatnego, to tym samym prowokuje zainteresowanie mediów swoją osobą. W ocenie pozwanej, powódka sama dobrowolnie pozbawia się swojej prywatności.

Wyroki sądów

Sądy obu instancji co do zasady uznały żądania pozwu za zasadne. Sąd pierwszej instancji nakazał pozwanej zaprzestania rozpowszechniania i usunięcia ze stron internetowych spornych informacji dotyczących operacji plastycznych powódki. Nadto, sąd okręgowy nakazał pozwanej opublikowanie przeproszenia na stronie serwisu internetowego o określonej treści, które to oświadczenie miało być udostępniane przez okres 30 dni. Jednocześnie sąd okręgowy zasądził od pozwanej na rzecz powódki tytułem zadośćuczynienia kwotę 40.000 zł i oddalił dalej idące powództwo. Sąd apelacyjny co do zasady uznał za słuszny wyrok sądu okręgowego i jedynie częściowo uwzględnił apelację pozwanej. W szczególności sąd odwoławczy uznał, iż powódka powinna uzyskać niższe zadośćuczynienie (w kwocie 25.000 zł) oraz skrócił okres publikacji przeprosin do 14 dni.

Ustalenia sądów

Sądy ustaliły, iż powódka jest osobą publiczną, gdyż brała udział w programach telewizyjnych w charakterze prezenterki telewizyjnej. Można ją zatem uznać za osobę publiczną, co ma wpływ na ograniczenie jej prawa do prywatności. Autor spornych artykułów bezskutecznie kontaktował się z powódką i jej mężem w trakcie ich przygotowywania. Skontaktował się on natomiast z właścicielem prywatnej kliniki medycyny estetycznej, który na podstawie zdjęcia powódki stwierdził, iż poddawała się ona określonym kosztownym zabiegom. Informacja ta miała być przekazana po konsultacji z lekarzami. Następnie autor tekstów ustalił koszt przeprowadzenia tych zabiegów. Podejmował on dalsze bezskuteczne próby potwierdzenia swoich informacji w rodzinie powódki. Tymczasem informacje dotyczące poddania się przez powódkę zabiegom z zakresu medycyny estetycznej były nieprawdziwe.

Naruszenie dóbr osobistych

Sądy przyjęły, że powódka dochodziła ochrony prawnej z uwagi na naruszenie godności i dobrego imienia oraz prawa do wizerunku. Jej żądanie co do zasady było zasadne. Pozwana opublikowała artykuły, które zawierały nieprawdziwe informacje . Zwroty użyte w tekstach obiektywnie naruszały godność powódki i jej dobre imię. Informacje dotyczące rzekomych zabiegów z medycyny estetycznej były uzupełnione sformułowaniami, które uprzedmiatawiały powódkę. Nadto, zdjęcia powódki zostały przez pozwaną wykorzystane w sposób niewłaściwy. Zdjęcia te, mogły być bowiem rozpowszechniane jedynie za zgodą powódki (której to zgody pozwana nie uzyskała). Zdjęcia nie pozostawały w jakimkolwiek związku ze zdarzeniem, w trakcie którego były one wykonane i zakresem działalności publicznej powódki. Z tego też względu, sądy obu instancji przyjęły, że poprzez publikację spornych artykułów doszło do naruszenia w sposób bezprawny dobrego imienia i godności oraz prawa do wizerunku powódki. Sąd apelacyjny podkreślił, że opublikowane artykuły były bezprawne. Nie jest dopuszczalnym publikowanie nieprawdziwych informacji także dotyczących osób publicznych.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13.01.2017 r., I ACa 2111/15

LEX nr 2249964.