Rząd przeciwny jest podniesieniu kwoty zasiłku z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł i wprowadzeniu jego waloryzacji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – wypłacie świadczenia do wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu. Bo, jak twierdzi rząd, realizacja projektu posłów Lewicy zwiększyłaby wydatki z obecnych około 1,8 mld zł do około 3,6 mld zł rocznie.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Rząd chce ograniczyć w czasie możliwość składania przez płatników składek korekt dokumentów. We wtorek trafił do Sejmu projekt ustawy, zgodnie z którym deklaracje rozliczeniowe i imienny raport miesięczny płatnika składek nie będą mogły być złożone po upływie 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w tej deklaracji i raporcie.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2021
Ubezpieczenia społeczne
Cudzoziemcy, głównie Ukraińcy, nabywają udziały w polskich spółkach z o.o., by pracować w Polsce bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę oraz płacenia składek na ZUS i podatku PIT. Wykorzystują do tego przewidziany w prawie obowiązek wykonywania przez wspólników powtarzających się świadczeń niepieniężnych w ramach umowy spółki. Rząd wie o tym od co najmniej 2017 roku i nic do tej pory z tym nie zrobił.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2021
Prawo pracy Spółki
Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał stanowisko Reporterów bez Granic w sprawie sytuacji w wydawnictwie Polska Presse, wydającym prasę lokalną w Polsce i przejętym przez państwowy koncern Orlen. Reporterzy bez Granicy (RsF) wzywają do przywrócenia do pracy czterech zwolnionych redaktorów naczelnych gazety lokalnych.
Grażyna J. Leśniak
11.05.2021
Prawo pracy
Celem pracowniczych planów kapitałowych jest przede wszystkim gromadzenie oszczędności na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Można jednak skorzystać z nich wcześniej, a po wycofaniu środków dalej oszczędzać w PPK. Wtedy na rachunek PPK, z którego dokonano zwrotu, nadal wpływają wpłaty finansowane przez tego uczestnika PPK i jego podmiot zatrudniający,
Anna Puszkarska
11.05.2021
Prawo pracy PPK
Nie sprawdziły się ostrzegawcze prognozy na temat wzrostu bezrobocia w wyniku pandemii COVID-19. Nasz rynek pracy charakteryzuje się obecnie jednym z najniższych poziomów bezrobocia (najniższa stopa w UE mierzona według BAEL). W kwietniu 2021 roku bezrobocie spadło z 6,4 proc. w marcu do 6,3 proc.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2021
Prawo pracy
Margareta Przybyła reprezentująca Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Joanna Jasiewicz ze związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, a także Bartłomiej Zgudziak z Grupy INELO dołączyli do Grupy Ekspertów ds. delegowania kierowców. Zespół specjalistów powołała Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za transport w Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2021
Prawo pracy Prawo unijne
W kwietniu 2021 roku liczba ubezpieczonych cudzoziemców była rekordowa i wyniosła 780,5 tys. osób. To o 14,5 tys. ubezpieczonych więcej w porównaniu do marca 2021 roku i aż o 110,3 tys. osób w porównaniu do lutego 2020 roku – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Po prawie dwóch latach, ponad 50 wysłanych pismach, powołaniu zespołu roboczego do spraw kontroli trzeźwości w miejscu pracy, projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2021
Prawo pracy
Przepisy wprowadzające tzw. emerytury stażowe, bez określenia wieku, po osiągnięciu którego osoby uprawnione mogą zacząć pobierać świadczenie, będą niekonstytucyjne. Nie ma też pewności, czy rozwiązanie nie spowoduje wypychania osób posiadających staż z rynku pracy, zwłaszcza przy zwolnieniach grupowych. Poważne wątpliwości budzi też brak ochrony przedemerytalnej.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2021
Emerytury i renty
Trwały ubytek słuchu u pracownika z powodu hałasu w miejscu pracy powinien być stwierdzony wiarygodnymi i jednoznacznymi badaniami lekarskimi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił dwie decyzje inspektorów sanitarnych. Teraz wyjaśnić trzeba przyczyny niestwierdzenia choroby zawodowej obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.05.2021
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna
Podczas unijnego szczytu w Porto Charles Michel, szef Rady Europejskiej, wyraził nadzieję, że trudności przeżywane wskutek pandemii COVID-19 i wywołanego przez nią kryzysu staną się przełomowe i pomogą w faktycznym urzeczywistnieniu projektu europejskiego w zakresie społecznym.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Wprowadzenie emerytury stażowej dla osób, które uzbierają kapitał minimalny pozwalający na uzyskanie co najmniej minimalnej emerytury i udokumentują staż: w przypadku kobiet - 35 lat okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym, a dla mężczyzn 40 lat, proponuje NSZZ „Solidarność”. Projekt ma trafić do Sejmu jako projekt obywatelski. Związek rusza ze zbieraniem podpisów.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2021
Emerytury i renty
Czy pracodawcy powinni sporządzać ocenę ryzyka zawodowego osobno dla pracy zdalnej i dla każdego pracownika z osobna? Wzór karty przygotowany przez CIOP-PIB wskazuje, że tak. Zdaniem ekspertów, można ją sporządzić przy pracy zdalnej albo uzupełnić już posiadaną o ryzyko dotyczące pracy zdalnej. Przedsiębiorcy postulują ocenę uniwersalną dla określonych stanowisk czy rodzaju wykonywanej pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2021
Prawo pracy BHP
Uproszczenie katalogu stanowisk, na których mogą być zatrudniani członkowie korpusu służby cywilnej, zwiększenie przejrzystości, usunięcie stanowisk niewykorzystywanych oraz wspólna tabela płacowa dla wszystkich urzędów – to cele rozporządzenia stanowiskowo-płacowego.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.05.2021
Administracja publiczna Służba cywilna
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce określić podstawy prawne umożliwiające pracodawcom wprowadzenie – pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek – prewencyjnej, wyrywkowej kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach, a także określić zasady przeprowadzania takich kontroli.
Grażyna J. Leśniak
06.05.2021
Prawo pracy BHP
W związku z pandemią i jej skutkami 24 proc. pracodawców z branży beauty zamierza zwolnić część swoich pracowników, a ponad 27 proc. jeszcze się waha – wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland. Planowane redukcje najczęściej mają obejmować ponad 60 proc. kadr. Eksperci alarmują, że zwolnione osoby będą miały poważne problemy ze znalezieniem nowej pracy.
Grażyna J. Leśniak
06.05.2021
Prawo pracy
Odbycie szkolenia wstępnego BHP powinno zostać potwierdzone na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Zgodnie z przepisami należy przyjąć, że karta szkolenia wstępnego jest wystarczającym potwierdzeniem odbycia instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego w ramach szkolenia wstępnego BHP - wyjaśnia Agnieszka Kuźmicka,
Agnieszka Kuźmicka
06.05.2021
Prawo pracy BHP
Pracownicy i pracodawcy szykują się na luzowanie obostrzeń. Pierwsi planują dalekie wakacyjne wojaże, drudzy liczą na uruchomienie branż i dodatkowe zlecenia. Potrzebne są im więc ręce do pracy. W efekcie są już pierwsze przypadki zmiany planu urlopów. Zdaniem prawników, jest to możliwe, ale pracodawca musi uzasadnić swoją decyzję i zwrócić poniesione przez pracowników koszty.
Grażyna J. Leśniak
06.05.2021
Prawo pracy
Kompleksowa kodyfikacja prawa pracy dokonana w jednym, holistycznym kodeksie, który zawierałby prawo indywidualne i zbiorowe, a także prawo zatrudnień cywilnoprawnych, wydaje się w chwili obecnej absolutnie nierealna. Dlatego tam, gdzie to możliwe i jest kompromis, trzeba zmieniać prawo pracy przy pomocy ograniczonej nowelizacji – mówi prof. zw. dr hab. Krzysztof Wojciech Baran.
Grażyna J. Leśniak
06.05.2021
Prawo pracy
W środę, 5 maja 2021 roku, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Projekt przewiduje m.in. utworzenie Polskiej Izby Artystów jako państwowej osoby prawnej. Minister będzie nadawał jej statut, w którym określi jej organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2021
Ubezpieczenia społeczne
Nowe możliwości zatrudnienia, zwiększona wydajność, poprawa warunków pracy, nowe sposoby organizacji pracy oraz poprawa jakości usług i produktów to pozytywne skutki transformacji cyfrowej. Europejscy partnerzy społeczni wypracowali porozumienie w tej sprawie. Wskazują w nim możliwe pozytywne skutki transformacji cyfrowej i ryzyka, które się z nią wiążą.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2021
Prawo pracy Nowe technologie
Ukształtowanie zasad dopuszczania pracowników-cudzoziemców na polski rynek pracy, podjęcie działań mających na celu wyrównanie i podniesienie wieku emerytalnego, które spowoduje, że osoby pracujące później będą opuszczały rynek pracy to tylko niektóre wnioski, które powinny stać się fundamentem do określenia nowej strategii demograficznej i zmiany sposobu myślenia o sile roboczej,
Grażyna J. Leśniak
05.05.2021
Prawo pracy
W 2018 roku sektor finansów publicznych stracił 17 mld zł na skutek zjawiska wypłacania części wynagrodzeń pod stołem, w tym 7 mld zł nieodprowadzonych składek emerytalnych – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jego autorzy twierdzą, że 6 proc. wynagrodzeń w Polsce jest tak wypłacanych. W 2018 roku suma wypłat wyniosła 34 mld zł, co stanowiło równowartość 1,6 proc. PKB.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2021
Domowe finanse Prawo pracy
Centralne Biuro Antykorupcyjne rozrasta się więc potrzebuje nowych stanowisk kierowniczych by zagwarantować skuteczne zarządzanie poszczególnymi jednostkami - tak w skrócie uzasadniono projekt noweli rozporządzenia w sprawie stanowisk w tej służbie. Do już istniejących dodaje się nowe - zastępcy dyrektora biura, zastępcy dyrektora delegatury oraz funkcjonariusza-doradcy szefa CBA.
Patrycja Rojek-Socha
05.05.2021
Wymiar sprawiedliwości
Rząd w Krajowym Planie Odbudowy przyznaje się do błędu, jakim było cofnięcie podwyższenia wieku emerytalnego. Przed zbliżającą się katastrofą demograficzną chce nas chronić wyższym efektywnym wiekiem przechodzenia na emerytury, ale mające temu służyć mechanizmy - m.in. podatkowe - raczej nie wpłyną na decyzje Polaków, z których większość robi to tuż po uzyskaniu uprawnień.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2021
Finanse publiczne Emerytury i renty
Zakład Ubezpieczeń Społecznych bezzasadnie uznał, że przystosowanie się do jednooczności w codziennym funkcjonowaniu pozwala na wykonywanie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie i uchylił decyzję organu. - Niepotrzebne jest także powołanie biegłego z medycyny pracy - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.05.2021
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych, należy usunąć i dokonać zmiany numeracji oraz zmodyfikować wykaz. Z kolei w dokumencie, którego się nie usuwa, należy zamazać lub wyczernić w trwały sposób dane, które zgodnie z RODO już nie powinny się tam znajdować.
Ewa Podgórska-Rakiel
05.05.2021
Prawo pracy RODO
Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od wtorku jest dostępny formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego zakłady pracy mogą zgłaszać chęć szczepienia przeciwko Covid-19. Do południa wypełniły go już 484 przedsiębiorstwa, które zgłosiły ponad 530 tys. osób. Każda firma, by uruchomić szczepienia u siebie musi zgłosić co najmniej 300 osób.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz Jolanta Ojczyk
04.05.2021
Koronawirus szczepienia
Niezaktualizowanie kodu PKD w rejestrze REGON nie może być powodem odmowy wypłaty dotacji przez urzędy pracy – twierdzi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Po jego interwencji Miejski Urząd Pracy w Lublinie zmienił swoje stanowisko i wypłacił przedsiębiorcy dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności.
Grażyna J. Leśniak
04.05.2021
Prawo pracy Tarcza Antykryzysowa
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski