Prawo.pl

Renty rodzinne po osobach zmarłych w pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
W 2021 r. wypłacano przeciętnie miesięcznie 20 tys. rent rodzinnych wypadkowych. Przyznano 255 rent rodzinnych wypadkowych, a ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 45 takich świadczeń. W ponad 80 proc. przypadków renta rodzinna wypadkowa została przyznana po rencistach lub po zmarłych ubezpieczonych w wyniku wypadków przy pracy, a w pozostałych sprawach - w wyniku choroby zawodowej – podaje ZUS.
Grażyna J. Leśniak
29.07.2022
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Projekt ustawy o sporach zbiorowych to krok w dobrym kierunku. Na zaproponowanych rozwiązaniach nie można jednak poprzestać, bo regulacje prawne dotyczące sporów zbiorowych wymagają dalszych zmian. Zmian wymaga zarówno kwestia adresata żądań w sporze, jak i podmiotu prawa do strajku. Potrzebne jest sądowe badanie legalności sporu zbiorowego, a nie tylko referendum strajkowego – pisze dr hab. Małgorzata Kurzynoga, prof. UŁ.
Małgorzata Kurzynoga
29.07.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza wydłużać okresu przyznawania zasiłków dla osób bezrobotnych po 60. roku życia. Bo 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn to wiek, którego ukończenie uprawnia do emerytury. Do niego i możliwości nabycia prawa do emerytury dostosowane są przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
29.07.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć z obecnych 3010 zł do 3383 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. – do 3450 zł. Stawka godzinowa też wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia 2023 r. – 22,10 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 22,50 zł. Obecnie wynosi 19,70 zł. Rząd wpisał już projektowane rozporządzenie w tej sprawie do wykazu swoich prac legislacyjnych.
Grażyna J. Leśniak
28.07.2022
Domowe finanse Prawo pracy
Kobieta prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie powinna być ukarana zwrotem pobranych zasiłków chorobowych, gdyż nie była świadoma wprowadzenia w błąd ZUS. Sąd II instancji nie zbadał dokładnie okoliczności, na przykład zatrudnienia dodatkowego pracownika na czas nieobecności oraz zakresu umowy franczyzy, która nakazywała wystawiać faktury osobiście.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.07.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Obecnie wydaje się dominować pogląd, że zawarcie przez pracodawcę dwóch umów o pracę z tym samym pracownikiem pozwala na odrębne rozliczanie nadgodzin z każdej z tych umów. Pogląd ten oparty jest na uchwale Sądu Najwyższego sprzed ponad 50 lat, wydanej na gruncie nieobowiązującego już stanu prawnego. W zeszłym roku TSUE wydał orzeczenie, które nakazuje ten pogląd zrewidować.
Przemysław Mazur
28.07.2022
Prawo pracy Prawo unijne
W latach 2019-2021 i w I kwartale 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał lekarzom 57 decyzji w sprawie cofnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich. Tylko w przypadku pięciu, stwierdzone przez ZUS nieprawidłowości dotyczyły wystawiania L4 w ramach teleporad – twierdzi resort rodziny i polityki społecznej. Zdaniem ekspertów rynku pracy, problemem może być niski odsetek kontroli prowadzonych przez ZUS.
Grażyna J. Leśniak
28.07.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
W przypadku gdy w danym miesiącu jedynym przychodem pracownika był zasiłek chorobowy, to koszty uzyskania przychodów za ten miesiąc nie przysługują również w rozliczeniu rocznym. Warunkiem zastosowania kosztów uzyskania przychodów jest uzyskanie przychodów ze stosunku pracy.
Krzysztof Kaźmierski
27.07.2022
PIT Rachunkowość
Rezerwiści, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe w 2022 r., skarżą się, że gdy w urzędach administracji składają odpowiednie wnioski, dostają informację że świadczenia wypłaca dowódca danej jednostki wojskowej. Niejasne bowiem są przepisy, czy rekompensaty za ćwiczenia w 2022 r. mają wypłacać wójt lub burmistrz (prezydent miasta), czy też dowódca danej jednostki wojskowej.
Grażyna J. Leśniak
27.07.2022
Samorząd terytorialny Prawo pracy Wojsko
Od czwartku, 28 lipca, zmienia się stawka diety za dobę podroży służbowej na terenie kraju. Pracodawcy, którzy w regulaminie wynagradzania mają wpisaną dietę w wysokości 30 zł, czyli taką, jaka wynika z rozporządzenia w sprawie podróży służbowych, będą musieli zmienić regulamin. Czasu jest mniej niż wymagane dwa tygodnie na poinformowanie pracowników.
Marek Rotkiewicz
27.07.2022
Prawo pracy
Dane z raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2022” potwierdzają wysoki popyt na specjalistów IT w Polsce. Wraz ze wzrostem złożoności świadczonych usług rośnie zapotrzebowanie na zdywersyfikowane kompetencje w obszarze IT połączone z kompetencjami miękkimi.
Grażyna J. Leśniak
27.07.2022
Rynek Prawo pracy Nowe technologie
Rzecznik Praw Obywatelskich chce wiedzieć, czy rząd planuje włączyć się w prace ONZ dla wzmocnienia ochrony praw osób starszych w ramach agendy praw człowieka. Pismo w tej sprawie wysłał do Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Chodzi o prace grupy roboczej ONZ, która przygotowuje Konwencję o prawach osób starszych. Resort twierdzi, że monitoruje prace Grupy Roboczej.
Grażyna J. Leśniak
27.07.2022
Pomoc społeczna Prawo pracy
Polscy pracownicy mają być lepiej chronieni przed zwolnieniem z pracy, dzięki wdrożeniu do naszego prawa unijnych dyrektyw. Jednak zdaniem prawników, ten przepis budzi poważne zastrzeżenia. Kontrowersyjne jest też przyznanie pracownikowi prawa do dodatkowego odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
Grażyna J. Leśniak
27.07.2022
Prawo pracy Prawo unijne

NSA: Ocena pracy habilitacyjnej to dzieło, nie zlecenie

Prawo cywilne Strefa aplikanta Ubezpieczenia społeczne
Opinia uczelnianej komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym jest dziełem - w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego. To określony rezultat, a nie czynności do niego prowadzące, stanowi istotę umowy stron. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił przy tym samodzielność pracy oraz twórczy, niepowtarzalny, jednorazowy charakter i jej rezultat.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.07.2022
Prawo cywilne Strefa aplikanta Ubezpieczenia społeczne
Dopiero po pandemii troska o dobrostan i bezpieczeństwo pracowników została uznana za najwyższy priorytet, choć już przed dwoma laty biznes miał dużą świadomość jego znaczenia dla optymalnego funkcjonowania i rozwoju organizacji. Wówczas działania na rzecz poprawy samopoczucia zespołu podejmowało aktywnie 35 proc. przedsiębiorstw. Dziś – dla 39 proc. to priorytet. Pracodawcy niejednokrotnie źle adresują oczekiwania personelu, koncentrując się na aspektach, które nie odgrywają w oczach pracowników najważniejszej roli – pisze Marcin Drzewiecki.
Marcin Drzewiecki
26.07.2022
Środowisko Prawo pracy Nowe technologie
Polscy pracodawcy wolą zatrudnić nowego pracownika, niż dokształcić obecnego. Większość firm nie prowadzi monitoringu potrzeb kompetencyjnych, a pracownicy nie spieszą się, by podnosić kwalifikacje. Ten stan rzeczy może zmienić dobrze zaprojektowany publiczny system szkoleń służących uzupełnianiu kompetencji dorosłych - przekonują autorzy raportu „Skills Utilisation i podnoszenie kompetencji zawodowych w czasie pracy”, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
26.07.2022
Rynek Prawo pracy
Sondują, przyglądają się pomysłowi, analizują i kalkulują. Tak w dużym skrócie można opisać reakcję przedsiębiorców, pracodawców na pojawiające się w debacie publicznej pomysły wprowadzenia programu pilotażowego skracającego tydzień pracy do czterech dni. Według sondy Pracodawcy RP, gotowych wprowadzić krótszy tydzień pracy już dziś jest 14,9 proc. przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
26.07.2022
Prawo pracy
Prawie 70 proc. polskich firm w branży przemysłowej doświadczyło w 2021 roku cyberataku. Nic nie wskazuje na to, by w tym roku - niezależnie od branży, liczba podobnych zdarzeń miała być mniejsza. Dlatego organizacje coraz częściej szkolą swoich pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu mogą oni odeprzeć ataki z wykorzystaniem tzw. inżynierii społecznej, która jest jedną z ulubionych form wyłudzania danych i pieniędzy.
Grażyna J. Leśniak
26.07.2022
Prawo pracy Nowe technologie
Polski ustawodawca powinien rozważyć zmianę przepisów przeciwdziałających różnym przejawom przemocy w pracy, w tym mobbingowi, molestowaniu i molestowaniu seksualnemu. Ważne jest przede wszystkim doprecyzowanie zasad prewencyjnych - mówi dr Mateusz Gajda, adiunkt Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Walki z Molestowaniem i Mobbingiem.
Grażyna J. Leśniak
26.07.2022
Prawo pracy BHP Prawo unijne
Kodeks pracy dopuszcza zawieranie dwóch i więcej umów z tym samym pracownikiem, z czego niektórzy pracodawcy skrzętnie korzystają. Rozliczają przy tym czas pracy z każdej z tych umów odrębnie. Prawnicy ostrzegają, że takie rozliczanie czasu pracy jest problematyczne i ryzykowne dla pracodawców. Bo pracownicy mogą zacząć występować do sądów z pozwami o wypłatę nadgodzin. Wszystko przez wyrok TSUE z 2021 roku.
Grażyna J. Leśniak
26.07.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Przepisy nie wymagają, by osoba prowadząca szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy legitymowała się określonym wykształceniem. Wykładowcy i instruktorzy powinni jednak posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Ocena, czy kryteria te zostały spełnione, należy do organizatora.
Dorian Lesner
26.07.2022
Prawo pracy BHP HR
Zarządca sukcesyjny może wykonywać prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy bez zakłócenia funkcjonowania prowadzonej działalności, m.in. bez zerwania więzów prawnych wynikających z umów zawartych przez tego przedsiębiorcę – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podzielił stanowisko rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
25.07.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Sprawne i efektywne, a przy tym zapewniające wysoką jakość, wsparcie osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej, to jeden z priorytetów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – deklaruje resort. W tym celu do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wprowadzona została nowa linia wsparcia skierowana wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami oraz biernych zawodowo z powodu choroby.
Grażyna J. Leśniak
25.07.2022
Prawo pracy Niepełnosprawność
Gdy zamierzamy skorzystać z chorobowego, warto zadbać o to, by lekarz wystawił zwolnienie na adres, pod którym będziemy przebywać w trakcie rekonwalescencji. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza w sezonie letnim, gdy zmieniamy miejsce naszego pobyty na czas urlopu, a niestety, przytrafi się nam choroba i konieczność zwolnienia lekarskiego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
25.07.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Nikt w Polsce nie wie, jaka jest skala mobbingu w miejscu pracy. Nie wie tego ani minister ds. pracy, ani nawet Państwowa Inspekcja Pracy, która co prawda go monitoruje, ale tylko na podstawie skarg, które do niej wpływają. Nikt nie interesuje się też liczbą wewnątrzzakładowych postępowań wyjaśniających, prowadzonych przez pracodawców. Polska nie ratyfikowała konwencji MOP o przemocy i molestowaniu, co nie poprawia sytuacji skrzywdzonych.
Grażyna J. Leśniak
25.07.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Sądy mają problem z opłatami, które powinien zapłacić komornik sądowy za informacje o kontach dłużników, płatników składek. Nie wiedzą, czy ZUS-owi przysługuje roszczenie do sądu cywilnego o zapłatę należności w postępowaniu egzekucyjnym. Izba Cywilna Sądu Najwyższego podejmie w tej sprawie uchwałę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych domaga się zwolnienia emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych od podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na takie rozwiązania nie zgadza się Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Finansów także nie planuje dodatkowych rozwiązań dla tej grupy osób na gruncie podatkowym.
Beata Dązbłaż
23.07.2022
Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne
Przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej należnej od przedsiębiorcy opłacającego podatek w formie zryczałtowanej nie może być pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne – twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Dochód zaś obliczany od przedsiębiorcy opłacającego PIT w formie podatku liniowego może być pomniejszony o zapłacone składki jedynie wtedy, gdy będzie ona zaliczona do KUP.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Informacja zamiast decyzji administracyjnej, ale brak jasnej ścieżki odwoławczej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Kodeks postępowania administracyjnego
Pod hasłem uproszczenia procedury administracyjnej rząd ogranicza wydawanie decyzji. Otrzymują je tylko ci, którym odmawia się przyznania świadczenia czy uwzględnienia wniosku, np. o 500+. Do osób, których sprawy rozpatrzone są pozytywnie, wysyłana jest informacja. Nie ma jednak dla niej ścieżki odwoławczej – gdyby rozstrzygnięcie okazało się dla wnioskodawcy niesatysfakcjonujące.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Kodeks postępowania administracyjnego
Firma wpisana na listę MSWiA objęta sankcjami zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, będzie mogła wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zaspokojenie należności pracowniczych.
Beata Dązbłaż
21.07.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Ukraina