Prawo.pl
Inspektorzy pracy ustalili przyczyny śmiertelnego wypadku w jednej z krakowskich galerii handlowych, gdzie zginął pracownik montujący instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną. Współwłaściciel spółki cywilnej wykonującej montaż musi zapłacić 15 tysięcy zł grzywny, wobec drugiego trwa postępowanie sądowe – poinformował w środę Główny Inspektorat Pracy.
Grażyna J. Leśniak
13.07.2022
Prawo pracy BHP
Minister edukacji i nauki pracuje nad planem działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. O jego przygotowanie i przedłożenie Komisji Europejskiej zwrócił się do MEiN 16 marca komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans. Chodzi o wskazanie działań, jakie podejmie Polska, by zrealizować zalecenie w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego.
Grażyna J. Leśniak
13.07.2022
Prawo pracy
Posłowie Lewicy i związki zawodowe chcą wzmocnienia ochrony wszystkich grup pracowników, których stosunek pracy jest szczególnie chroniony: działaczy związkowych, społecznych inspektorów pracy i pracowników w wieku przedemerytalnym. Dlatego chcą zmienić tak przepisy, by zwalniani mogli wnioskować o zabezpieczenie i przywrócenie do wykonywania pracy na czas postępowania.
Grażyna J. Leśniak
13.07.2022
Prawo pracy
Do 29 września 2022 r. trwa nabór na Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim. W roku akademickim 2022/2023 na chętnych, którzy mają ukończony co najmniej licencjat na dowolnym kierunku studiów, czeka około 150 miejsc. Zajęcia rozpoczną się nie wcześniej niż 15 października.
Grażyna J. Leśniak
13.07.2022
Prawo pracy
Dyscyplinarne zwolnienie pracownika, który publicznie krytykował pracodawcę, nie było uzasadnione. Jest to bowiem najbardziej dotkliwa sankcja przewidziana w Kodeksie pracy. Tym samym powinna ona być stosowana tylko w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie pracodawca powinien rozważyć rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
Dorian Lesner
13.07.2022
Prawo pracy HR
35 firm wpisanych na polską listę sankcyjną w 2021 roku zatrudniało 2690 pracowników, którzy uzyskali 157 milionów złotych przychodu. Jest małe prawdopodobieństwo, że ich miejsca pracy zostaną ochronione na skutek nowelizacji tzw. ustawy sankcyjnej. Dlatego zdaniem ekspertów rząd powinien ich objąć szczególną ochroną.
Jolanta Ojczyk
13.07.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 11 lipca 2022 r., nowelizację Prawa geologicznego i górniczego, która likwiduje Specjalistyczny Urząd Górniczy i ma uporządkować procedury przyznawania emerytur i rent, głównie dla górników z kopalń odkrywkowych - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.
Grażyna J. Leśniak
12.07.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Rząd proponuje pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Założenia do projektu rozporządzenia w tej sprawie zostały właśnie opublikowane. Rada Dialogu Społecznego na razie nie wypracowała wspólnego stanowiska w tej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
12.07.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Planowanie lekarskich urlopów to kwestia zarządzania, nawet w sytuacji nasilających się latem braków kadrowych.Tymczasem oddział pediatryczny szpitala we Włodawie będzie zamknięty przez cały lipiec, ze względu m.in. na urlopy lekarzy specjalistów. Dyrekcja placówki tłumaczyła wniosek o zawieszenie działalności "siłą wyższą", a wojewoda taką argumentację przyjął.
Katarzyna Nocuń
12.07.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Nie możemy zmieniać globalnie prawa w tak totalnym kryzysie – i wartości, i moralności, i finansowym. Szczególnie zmieniać zupełnie kodeks pracy. Ale możemy myśleć, jak to prawo powinno wyglądać w przyszłości - mówi prof. Małgorzata Gersdorf z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, b. I prezes Sądu Najwyższego.
Grażyna J. Leśniak
12.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
1 stycznia 2023 roku, a nie 1 sierpnia 2022 roku to możliwy termin wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy wdrażającej w Polsce dwie unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywę rodzicielską. Ma to wynikać z kalendarza sejmowego i faktu, że prace nad tym projektem w łonie rządu wciąż jeszcze trwają.
Grażyna J. Leśniak
12.07.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W dłuższej perspektywie nie można odrzucić wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy. Wcześniej trzeba jednak przeanalizować warunki jego wdrożenia, tak aby nie podwyższył kosztów pracy i był bezpieczny dla gospodarki. 4-dniowy tydzień pracy wiązałby się jednak z obniżeniem wynagrodzeń i zmniejszeniem liczby pracowników – zauważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2022
Rynek Prawo pracy Nowe technologie
Uchodźcy z Ukrainy, którzy w obliczu pewnej stabilizacji wracają do ojczyzny, a po miesiącu usiłują przyjechać do Polski, tracą uprawnienia do legalnego pobytu w naszym kraju i korzystania z ustawy o pomocy. Nie są im wystawiane dokumenty ani poświadczające prawo do pobytu w Polsce, ani objęcia ich ochroną na podstawie ustawy o pomocy. Uniemożliwia to im swobodne podróżowanie do innych państw UE.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2022
Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina
Odejście od enumeratywnego określenia przedmiotu sporu zbiorowego, wprowadzenie wymogu wyłaniania wspólnej reprezentacji organizacji związkowych niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego oraz sądowej kontroli legalności referendum strajkowego, a także określenie czasu trwania prowadzenia sporu - to główne założenia nowej ustawy o sporach zbiorowych pracy.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2022
Prawo pracy
Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Dopóki protokolarne przekazanie nie nastąpi, odpowiedzialność ta obciąża inwestora - pisze dr Martyna Sługocka, autorka Legal Alertu.
Martyna Sługocka
09.07.2022
BHP Budownictwo
Państwo członkowskie, w którym beneficjentka pracowała i opłacała składki, z wyjątkiem okresu, w którym przeniosła miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego, w którym poświęciła się wychowywaniu dzieci, powinno uwzględnić te okresy przeznaczone na wychowywanie dziecka – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Tym samym TSUE potwierdził swoje dotychczasowe orzecznictwo.
Grażyna J. Leśniak
09.07.2022
Emerytury i renty Prawo pracy Prawo unijne
Praca przy użyciu komputera – i tym samym monitora ekranowego – jest pracą obciążającą zarówno narząd wzroku, jak i całą strukturę szkieletowo-mięśniową. W konsekwencji pracownik obsługujący monitor ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczonej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy, o ile nie jest stosowane przemienne łączenie pracy przy monitorze z inną pracą i pracownik obsługuje komputer przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Lex/Lex Marek Rotkiewicz
08.07.2022
Prawo pracy BHP
Emeryci przekażą półtora procenta PIT na organizacje pożytku publicznego bez utrudnień - zapowiada Ministerstwo Finansów. Wprowadzono bowiem mechanizm automatycznego przenoszenia danych konkretnej organizacji do zeznania w kolejnym roku. OPP uzyskały też zwiększenie do 1,5 proc. udziału w kwocie PIT, którą można przekazywać na ich rzecz.
Paweł Rochowicz
08.07.2022
Emerytury i renty PIT
W ramach uproszczonej procedury pracę w Polsce znalazło już blisko 300 tys. obywateli Ukrainy – poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort deklaruje, że stale rozwija narzędzia wsparcia na rynku pracy dla naszych wschodnich sąsiadów. Wspólnie z Cyfryzacją KPRM stworzony został nowy portal dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy. To Pracawpolsce.gov.pl.
Grażyna J. Leśniak
08.07.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina

Bariera informacyjna główną przeszkodą w podejmowaniu pracy zgodnie z posiadanymi przez Ukraińców kwalifikacjami

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Ukraina
Decyzję o uznaniu zagranicznych kwalifikacji obywatela Ukrainy chcącego pracować w zawodzie, który nie jest w Polsce zawodem regulowanym, podejmuje bezpośrednio pracodawca. W przypadku ubiegania się o pracę w zawodach regulowanych, obywatela Ukrainy obowiązują co do zasady takie same wymogi, jak obywatela Polski – twierdzi MRiPS.
Grażyna J. Leśniak
08.07.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Ukraina
Zgodnie z art. 207 par. 1 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, a tym samym za bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób przebywających na jego terenie. Jeśli według wiedzy pracodawcy zachodzi uzasadnione podejrzenie nietrzeźwości pracownika, pracodawca może natychmiastowo odsunąć pracownika od wykonywania czynności zawodowych.
Anna Sadowska
08.07.2022
Prawo pracy BHP
Inflacja i sytuacja gospodarcza mogą przyśpieszać zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwach, w tym przechodzenie z norm czasu pracy na jakość i efektywność pracy. Pracownicy, których efektywność będzie niska, muszą liczyć się z tym, że przy redukcjach ich szanse na zachowanie miejsca pracy będą niższe. Zwłaszcza, że już dziś może być ona powodem zwolnienia, co potwierdza orzecznictwo.
Grażyna J. Leśniak
08.07.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Sejm zdecydował w czwartek o przekazaniu do komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który ma uregulować pracę zdalną i umożliwić pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Jeszcze w trakcie pierwszego czytania Stanisław Szwed, wiceszef resortu rodziny, zapowiedział, że rząd jest otwarty na ewentualne wydłużenie okresu vacatio legis, jeśli taki postulat się pojawi.
Grażyna J. Leśniak
07.07.2022
Prawo pracy
Wydatki za nadgodziny dla pracowników urzędu miasta realizujących dodatkowe zadania w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stopni alarmowych można pokryć z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wprowadzenie stopni alarmowych wiąże się z zagrożeniem o charakterze terrorystycznym, ma więc charakter sytuacji kryzysowej – wynika z opinii RIO w Gdańsku.
Robert Horbaczewski
07.07.2022
Samorząd terytorialny Prawo pracy Compliance

ZUS: 25 sierpnia ruszy wypłata czternastek

Domowe finanse Emerytury i renty
Od 25 sierpnia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14. emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku – przypomina ZUS. Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku wypłata czternastki może kosztować nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.
Grażyna J. Leśniak
07.07.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy w Polsce szacuje się na poziomie 26 proc., a wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wynosi 54 proc., co daje Polsce 6. miejsce od końca na tle krajów UE. To palące problemy z perspektywy coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa i zmian na rynku pracy spowodowanych pandemią koronawirusa.
Beata Dązbłaż
07.07.2022
Rynek Prawo pracy
Wpływy z opłat ze sprzedaży słodkich napojów i alkoholu w butelkach do 300 ml, czyli tzw. małpek, są ponad dwa razy wyższe niż szacowane i wyniosą 2,1 mld zł. To kwota w budżecie NFZ na 2022 r. wystarczająca, by zapewnić szeroki dostęp do terapii i świadczeń chorym na cukrzycę. Jednak nadwyżka nie zostanie wydana bezpośrednio na ten cel. Pokryje bowiem część wydatków na podwyżki płac minimalnych w ochronie zdrowia.
Katarzyna Nocuń
07.07.2022
Finansowanie zdrowia
Jak podał GUS, 6399,59 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. To może frustrować pracowników, którzy patrzą na wysokość swojej pensji. Zupełnie niepotrzebnie, bo - jak twierdzą eksperci - dane GUS zafałszowują rzeczywistość. Bazują na informacji z firm zatrudniających powyżej 10 pracowników, podczas gdy zdecydowana większość Polaków pracuje w małych i mikrofirmach.
Grażyna J. Leśniak
07.07.2022
Domowe finanse Rynek Prawo pracy
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2022 roku wyniosła 4,9 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jak poinformował resort w czwartkowym komunikacie, tak niskie bezrobocie ostatni raz zanotowano 32 lata temu. W sierpniu 1990 roku było to 4,5 proc.
Grażyna J. Leśniak
06.07.2022
Rynek Prawo pracy
Od 1 lipca 2022 roku dzieci do 18 roku życia, które pobierają rentę rodzinną, utraciły z tego tytułu prawo do ubezpieczenia zdrowotnego – informuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie oznacza to jednak, że nie będą mogły korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Beata Dązbłaż
06.07.2022
Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski