Prawo.pl
Pracodawca, który kupi dla swoich pracowników grupowe ubezpieczenie na życie powinien wykazać ich przychód z tego tytułu. Może być jednak problem z ustaleniem jego wysokości. Co do zasady od wartości składek należy odprowadzić podatek dochodowy. Składek można jednak uniknąć.
Paweł Ziółkowski
29.05.2019
PIT Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratur, w którym są zawarte odpowiedzi na większość postulatów protestujących. W projekcie przyjęto tzw. mnożnikowy wzrost wynagrodzeń. Punktem odniesienia tego mnożnika będzie minimalne wynagrodzenie - zapowiada wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Problem emerytur niższych niż minimalna jest związany ze zmianą systemu emerytalnego. Obecnie warunkiem do tego, żeby nabyć prawo do jakiejkolwiek emerytury jest tylko osiągnięcie wieku emerytalnego i posiadanie chociażby śladowej wpłaty z tytułu podlegania ubezpieczeniu - przypomina Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Paweł Żebrowski
29.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Likwidacja OFE jeszcze w 2019 roku, kto zyska, a kto może stracić?

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W związku z likwidacją OFE do FUS w latach 2020-2021 trafi dodatkowo około 17 mld zł, jednak już w perspektywie 2030 roku w wyniku braku wpływów z tzw. suwaka bezpieczeństwa saldo FUS będzie ujemne i wymusi dopłatę ze środków budżetowych w wysokości 3,8 mld zł.
Antoni Kolek
29.05.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń, wprowadzające możliwość proporcjonalnego obniżenia odszkodowania z powodu zaniżenia wartości ubezpieczonego mienia są nieważne - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Dlatego, że byłoby to krzywdzące dla ubezpieczonego i nie odpowiadało wpłaconym składkom - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2019
Prawo cywilne
Senatorowie odrzucili projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym osoby pobierające emeryturę EWK otrzymywałyby świadczenie pielęgnacyjne w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy aktualną pełną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a pobieraną emeryturą netto.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Pomoc społeczna
Bez poprawek przyjęli senatorowie zmianę ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z nią wpłaty nie będą ograniczone limitem trzydziestokrotności, co ma ułatwić pracodawcom ich naliczanie.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Rząd zamierza wspierać talenty informatyczne

Szkoła i uczeń Nowe technologie
Wspieranie rozwoju młodzieży o ponadprzeciętnych zdolnościach w obszarze algorytmiki, programowania oraz projektowania gier komputerowych - to cel przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów wieloletniego „Programu rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029”.
Krzysztof Sobczak
28.05.2019
Szkoła i uczeń Nowe technologie
Włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych biernych i nieaktywnych zawodowo, które bez szczególnego – zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia, samodzielnie nie podejmą zatrudnienia - to główny cel rządowego projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, który trafił do konsultacji.
Paweł Żebrowski
28.05.2019
Rynek Prawo pracy
W Polsce już ponad 220 tysięcy osób pracuje jako wolni strzelcy świadczący elektroniczne usługi dla biznesu. Część dorabia do etatu, ale ponad połowa utrzymuje się tylko w ten sposób. Niezależność kusi - z badań wynika, że osoby które spróbowały tej formy zatrudnienia, coraz częściej nie wracają już na etat.
Agnieszka Matłacz
28.05.2019
Domowe finanse HR
Projekt ustawy, która przekształci otwarte fundusze emerytalne w fundusze inwestycyjne prowadzące indywidualne konta emerytalne, trafił we wtorek do konsultacji społecznych. Ok. 15,7 mln członków OFE stanie przed wyborem, co zrobić ze środkami zgromadzonymi do tej pory w OFE.
Agnieszka Matłacz
28.05.2019
Domowe finanse Emerytury i renty
Zgodnie z propozycją związków zawodowych płaca minimalna powinna wzrosnąć co najmniej o 12 proc., czyli 270 zł, co dałoby kwotę brutto 2520 zł. Pracodawcy są bardziej ostrożni w kwestii podnoszenia minimalnej płacy i chcą, aby ona wzrosła do 2387 zł. Swojej propozycji nie ogłosiło jeszcze Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Paweł Żebrowski
28.05.2019
Rynek Prawo pracy HR

Z przejściem na emeryturę lepiej poczekać do lipca

Emerytury i renty Rynek Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które chcą przejść na emeryturę w najbliższych tygodniach powinny przemyśleć swoją decyzję. Czerwiec to najmniej korzystny miesiąc na składanie wniosków. Wszystko z powodu mechanizmu waloryzacji składek i kapitału początkowego. Do przeczekania tego okresu zachęca też minister pracy.
Paweł Żebrowski
28.05.2019
Emerytury i renty Rynek Ubezpieczenia społeczne
Na przestrzeni lat 2009-2018 liczba wydawanych zaświadczeń wzrosła blisko trzykrotnie. Najwięcej A1 wydawanych jest dla pracowników delegowanych do Niemiec i Francji - poinformowała szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska.
Paweł Żebrowski
27.05.2019
Ubezpieczenia społeczne HR
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska otrzymała w wyborach do Parlamentu Europejskiego ok. 71 tys. głosów. Startowała w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim. Minister nie ogłosiła jeszcze decyzji co do swojej przyszłości.
Paweł Żebrowski
27.05.2019
W wyniku dużego zapotrzebowania na pracę coraz łatwiej jest znaleźć zatrudnienie – dane GUS wskazują, iż systematycznie zmniejsza się udział osób długotrwale bezrobotnych, spada również przeciętny czas poszukiwania pracy – dla osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniósł on 9,3 miesiąca - wskazuje ekspert Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk.
Paweł Żebrowski
27.05.2019
Rynek Prawo pracy
Stopa bezrobocia w kwietniu 2019 r. spadła o 0,3 pkt. proc. w stosunku do marca - podał Główny Urząd Statystyczny. Najniższe bezrobocie w Polsce było w Poznaniu - 1,3 proc. Najwyższe w powiecie szydłowieckim - 23,2 proc. oraz braniewskim - 20,4 proc.
Paweł Żebrowski
27.05.2019
Rynek Prawo pracy
Sąd rodzinny oddał dzieci pod bieżącą opiekę ich babci. Organy odmówiły jej jednak „świadczenia na dobry start”, gdyż rozporządzenie nie przewidywało takiej sytuacji. To błąd. Uprawnienie babci należy wywodzić bezpośrednio z Konstytucji i Konwencji o Ochronie Praw Dziecka - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Aleksandra Partyk
27.05.2019
Pomoc społeczna Rynek

PPK może zwiększyć liczbę samozatrudnionych

Emerytury i renty Rynek Prawo pracy PPK
Firmy, które wprowadzą Pracownicze Plany Kapitałowe mogą wypychać swoich pracowników na samozatrudnienie, ponieważ takie osoby nie mogą przystąpić do PPK. W tej sytuacji test przedsiębiorcy, który miałby umożliwić określenie, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania - mógłby być uzasadniony.
Paweł Żebrowski
27.05.2019
Emerytury i renty Rynek Prawo pracy PPK
Sądy nadużywają artykułu 8. kodeksu pracy, argumentując, że premia, czy wynagrodzenie pracownika są zbyt wysokie, a tym samym jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W Warszawie kwotą zaporową jest ok. 100 tys. złotych., w mniejszych miejscowościach kilkanaście tysięcy mniej - wskazują eksperci.
Paweł Żebrowski
25.05.2019
Rynek Prawo pracy HR
Jan Guz zmarł w piątek w Warszawie - poinformował szef ZNP Sławomir Broniarz. Guz był przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych od kwietnia 2004 r. Wielokrotnie wypowiadał się na łamach Prawo.pl
Paweł Żebrowski
24.05.2019
W przyszłym tygodniu resort rodziny, pracy i polityki społecznej prawdopodobnie przedstawi propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Zgodnie z przepisami rząd powinien przesłać taki projekt Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca.
Paweł Żebrowski
24.05.2019
Rynek i konsument Prawo pracy

ZUS wypłaca ostatnie "trzynastki"

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Blisko 9 mld zł trafiło już do emerytów i rencistów z tytułu tzw. trzynastego świadczenia. Do wypłaty zostały jeszcze tylko „trzynastki” dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Ostatnia transza świadczenia w wysokości 1100 zł brutto trafi do emerytów na początku czerwca.
Paweł Żebrowski
24.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wysokość emerytury ustalonej zgodnie z umową o zabezpieczeniu społecznym między Polską a USA jest korzystniejsza wtedy, gdy jest wyższa od wysokości emerytury ustalonej wyłącznie na podstawie okresów ubezpieczenia zgromadzonych zgodnie z przepisami polskimi - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Izby Pracy Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.05.2019
Ubezpieczenia społeczne
W Polsce ponad 1,2 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej nie pracuje. Tymczasem eksperci szacują, że przy odpowiednim ułożeniu procesów biznesowych z instrumentami polityk publicznych co najmniej 400 tys. mogłoby zasilić rynek pracy.
Agnieszka Matłacz
24.05.2019
Prawo pracy HR
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie wyklucza dokonywania potrąceń z minimalnej stawki godzinowej - wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy. Ale zastrzega, że nie może to być systematyczne. I mówi o propozycji zmian przepisów oraz ustanowieniu granicy potrąceń, w tym kwoty wolnej od potrąceń.
Paweł Żebrowski
24.05.2019
Rynek Prawo pracy

Kobiety dyskryminowane nowelą ustawy o PPK

Emerytury i renty Prawo gospodarcze PPK
Nowelizacja ustawy o PPK dyskryminuje osoby, które przebywają na urlopach wychowawczych lub pobierają zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. W większości sytuacji tracą one możliwość otrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł - pisze Oskar Sobolewski
Oskar Sobolewski
24.05.2019
Emerytury i renty Prawo gospodarcze PPK
Płaca minimalna powinna wzrosnąć w przyszłym roku do 2387 zł, czyli o 6,1 proc. – taka jest wspólna propozycja podwyżki uzgodniona przez BCC, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Związek Rzemiosła Polskiego i ZPP. W 2019 roku płaca minimalna wynosi 2250 złotych.
Paweł Żebrowski
23.05.2019
Rynek Prawo pracy
Rynek pracy przechodzi pokoleniową zmianę, która wpływa również na kulturę organizacji. Młode pokolenie oczekuje zdecydowanie więcej swobody i chce mieć wpływ na to gdzie, kiedy i jak będzie wykonywać swoje obowiązki. Czy praca zdalna do wciąż jeszcze modny trend, czy już standard?
Mateusz Bocian
23.05.2019
HR
Przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zakłada, że maksymalny limit wpłat i dopłat na wszystkie rachunki PPK wynosić będzie 50 tys. dolarów rocznie - pisze dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.
Antoni Kolek
23.05.2019
PPK