Chodzi o projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy wykonawcze w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Propozycja resortu zdrowia stanowi dostosowanie przepisów krajowych do dwóch dyrektyw unijnych. Mianowicie dyrektywy 2017/2398  i dyrektywy  2019/130. Mają one na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem dla ich zdrowia i bezpieczeństwa wynikającym z narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy.

Autorzy projektu proponują więc uzupełnić część II załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r., stanowiącego wykaz czynników lub procesów technologicznych o działaniu  rakotwórczym  lub mutagennym. Na listę proponuje się więc wpisać prace związane z narażeniem na pył drewna, prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną w formie pyłu respirabilnego wytwarzaną w trakcie procesu pracy, a także prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika oraz prace związane z narażeniem  na spaliny emitowane z silników Diesla.

 

Ponadto – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu - w projekcie rozporządzenia zrezygnowano z określenia narażenia na pyły drewna twardego z uwagi  na  fakt, że według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, pyły drewna niezależnie od twardości należą do grupy 1, tzn. substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym na  ludzi.  „Wprowadzane zmiany w projektowanej regulacji są zgodne w  tym zakresie  z prawem Unii Europejskiej i mają na celu, w oparciu o aktualną wiedzę naukową, lepszą ochronę zdrowia i życia pracowników narażonych na oddziaływanie szkodliwych czynników w środowisku pracy” – zapewnia ministerstwo.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz również: