Rząd przekazał właśnie partnerom społecznym do zaopiniowania przygotowany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Określa on zasady wypłaty tzw. 13-ej emerytury jako dodatkowego, rocznego świadczenia.  Projektowane   rozwiązanie  - jak twierdzą autorzy projektu - wyjdzie  naprzeciw  oczekiwaniom  większości  emerytów  i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe.

Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w czwartek wieczorem w  TVP Info potwierdziła, że trzynaste emerytury zostaną wypłacone w kwietniu 2020 r., i że rząd chce wprowadzić ich coroczną wypłatę. Zapowiedziała też oddzielną ustawę o czternastej emeryturze. Jej projekt jest obecnie przygotowywany.

 

31 marca datą graniczną dla dodatkowego świadczenia

Zgodnie z propozycją, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne ma przysługiwać osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do emerytury lub renty. Nie dostaną go natomiast osoby, którym prawo do tego świadczenia zostało zawieszone w dniu 31 marca roku, w którym trzynastka jest wypłacana. W tym przypadku - jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w uzasadnieniu do projektu - prawo  do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie podlegać ponownemu ustaleniu, jeśli okaże się, że prawo do świadczenia  np.  emerytury  lub  renty  nie  istniało  (np.  ze  względu  na  przedłożenie nieprawdziwych  dokumentów),  podlegało  zawieszeniu  (np.  ze  względu  na  przekroczenie maksymalnego limitu dochodu, rzutującego na wypłatę np. renty) lub przysługiwała wypłata świadczenia (np. sprawa zakończona wyrokiem sądu, przyznającego prawo do emerytury lub renty albo świadczenie to zostało na wniosek emeryta/rencisty zawieszone, ale nie było do tego uzasadnienia). Wówczas dodatkowe roczne świadczenie  pieniężne zostanie  przyznane lub zostanie  ono  uznane  za  nienależnie  pobrane.

 


- Projekt ustawy, który pojawił się w czwartek przewiduje, że dodatkowa emerytura w wysokości minimalnej emerytury będzie wypłacana w kwietniu, co oznacza, że trafi do ponad 9 mln emerytów w okolicy wyborów prezydenckich – mówi Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego. I dodaje: - Warto podkreślić, że prawo do otrzymania emerytury plus w danym roku kalendarzowym otrzymają tylko osoby, które na dzień 31 marca będę otrzymywały emeryturę, rentę bądź inne wymienione w ustawie świadczenia.

Jak mówi Sobolewski, jest to rozwiązanie, które dyskryminuje osoby osiągające wiek emerytalny pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia w porównaniu do osób, które osiągną wiek emerytalny w I kwartale roku i od razu przejdą na emeryturę.

- Uważam, że systemowo każda osoba, która w danym roku kalendarzowym przejdzie na emeryturę, powinna otrzymać tego rodzaju świadczenie, nie możemy wykluczać tych osób, które urodziły się w II, III i IV kwartale roku. Z drugiej strony należy przypomnieć, że tego rodzaju świadczenia jak emerytura plus psują system emerytalny. Zamiast takich bonusów, powinno się waloryzować w wyższym stopniu emerytury, byłoby to rozwiązanie systemowe – podkreśla ekspert Instytutu Emerytalnego.

Ponadto projekt przewiduje, że kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie, np. ulgę rehabilitacyjną.

 

Krótkie vacatio legis nie narusza prawa

Co do zasady, dodatkowe świadczenie roczne ma być wypłacane w kwietniu. Żeby to było możliwe w tym terminie w przyszłym roku, autorzy projektu zaproponowali wejście nowych przepisów w życie już dzień po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Według autorów propozycji, termin wejścia w życie ustawy nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego oraz jest zgodny z zasadą rzetelnej legislacji, gdyż jest korzystna dla adresatów regulacji.

 

Szacuje się, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020  r. zostanie wypłacone dla ok. 9,8 mln świadczeniobiorców, w  tym dla blisko 285 tys. rencistów  socjalnych i  ok.  19  tys.  osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2020 r. to około 11,75 mld zł. Koszty zaś obsługi dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego prognozuje się na poziomie 0,5 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia.

 

Trzynastka nie dla sędziów

MRPiPS przy okazji wyjaśniło, że projekt  ustawy  nie  obejmuje  sędziów  przechodzących  lub  przeniesionych w  stan  spoczynku oraz prokuratorów w stanie spoczynku, ponieważ nie mają oni statusu emeryta  lub  rencisty.  Przejście  w  stan  spoczynku  nie  zmienia  bowiem – jak czytamy w uzasadnieniu - charakteru  prawnego uposażenia pobieranego w okresie czynnej służby. Jest to świadczenie związane ze statusem sędziego lub prokuratora, mające charakter dożywotni.

Zobacz również: Trzynastka dla emerytów z funduszu dla niepełnosprawnych