Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) powstał na podstawie ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. Jego celem jest przede wszystkim wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych, a finansowany jest z daniny solidarnościowej, czyli specjalnego podatku płaconego przez osoby zarabiające ponad 1 mln zł rocznie – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy - oraz z „przekierowania” na Fundusz części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15 p.proc.

Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku.  Przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyszacowane zostały na ok. 2 mld zł rocznie.

Czytaj: Przepisy o daninie solidarnościowej uchwalone>>

Złożony teraz poselski projekt nowelizacji przewiduje, że środki ze SFWON będą mogły być przeznaczane także na rzecz emerytów i rencistów. Z tego powodu autorzy projektu zaproponowali zmianę nazwy funduszu na "Fundusz Solidarnościowy".

Projekt przewiduje, że ze środków Funduszu będzie mogło być finansowane jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (np. tzw. 13. emerytury) wraz z kosztami jego obsługi. Z Funduszu finansowane mają być także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną (obecnie są one finansowane z budżetu państwa).

Więcej na ten temat w Prawo.pl>>