Spółka z o.o. wdrożyła program promowania wśród pracowników zdrowego stylu życia. Pracownicy spółki zostali objęci akcjami tego programu, który polega m.in. na walce z nałogiem palenia, zdrowym odżywianiu, uprawianiu sportu, aktywnym spędzaniu czasu wolnego, zwalczaniu stresu, itp.

W ramach programu spółka będzie organizować m.in. imprezy dla pracowników firmy, ich rodzin oraz pracowników agencji pracy tymczasowych świadczących pracę na rzecz spółki i ich rodzin, emerytów, zleceniobiorców. Dodatkowo na imprezy zaproszone będą organizacje wspierane przez spółkę w ramach działalności zespołu zajmującego się wspieraniem rozwoju społeczności lokalnej oraz ich podopieczni, np. ZHP, Grupa Ratownictwa PCK, Fundacja Pomocy Dzieciom z okolicznej miejscowości.

W ramach imprezy pracownicy i zaproszeni goście będą mogli skorzystać z napojów i posiłków, które przygotowuje firma wynajęta przez spółkę do jej zorganizowania.

Sprawdź w LEX: Czy wydatki na wyżywienie i noclegi kontrahentów zaproszonych na targi można uznać za koszty podatkowe? >

Celem imprezy promocja i reklama spółki

Impreza finansowana jest ze środków obrotowych. Spółka nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Organizacja imprezy ma również na celu promocję i reklamę spółki. Miejsca imprez, pikników są specjalnie oznaczone plakatami i programem imprez z logo Spółki, w wypowiedziach konferansjerów, przedstawicieli zarządu spółki podkreślany jest charakter reklamowy imprezy. Koszty związane z udziałem gości są w ocenie spółki elementem kosztów promocji, reklamy i marketingu, kształtującym wizerunek spółki i przyciągającym kandydatów na pracowników.

 

Fakt organizowania imprez tego typu wpływa w sposób bezpośredni na wizerunek spółki jako pracodawcy dbającego o interes swoich pracowników, ich zdrowie oraz rodziny. To przekłada się na renomę spółki jako pracodawcy i liczbę kandydatów starających się o pracę w spółce, co przynosi wymierne korzyści dla prowadzonej działalności.

Czytaj w LEX: Organizacja imprezy integracyjnej jako koszt podatkowy pracodawcy - omówienie orzecznictwa >

Wszystkie wydatki kosztem według spółki

W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy wydatki spółki związane z organizacją imprez zarówno w części dotyczącej pracowników, jak i osób im towarzyszących (dzieci, współmałżonków) oraz zaproszonych gości, stanowią koszty uzyskania przychodów spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Zobacz również: Prezenty dla pracowników i emerytów czasem bez podatku >>

Jej zdaniem, może ona przedmiotowe wydatki zaliczyć jako koszty uzyskania przychodów. Wskazała, że przepis ten pozwala na zaliczenie wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że zachodzi związek kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdaniem spółki, koszty organizacji opisanych imprez związek taki posiadają.

 


Minister finansów uznaje tylko część kosztów

Minister finansów w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko spółki w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację imprez, w części przypadającej na:

  • pracowników, w tym pracowników tymczasowych, członków rodzin, emerytów, zleceniobiorców oraz przedstawicieli korporacji – za prawidłowe,
  • pozostałych gości, np. osoby z ZHP, Grupy Ratownictwa PCK, Fundacji Pomocy Dzieciom – za nieprawidłowe.

Wydatki na organizację pikników i imprez w części przypadającej zarówno na pracowników, w tym pracowników tymczasowych, jak i członków ich rodzin oraz emerytów i przedstawicieli korporacji a także zleceniobiorców - mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W tym zakresie wydatki związane są niewątpliwie z prowadzoną działalnością podatnika i mają na celu zintegrowanie załogi, co przyczyni się do efektywniejszej pracy i ostatecznie przełoży się na wielkość osiągniętych przez spółkę przychodów.

Czytaj w LEX: Świąteczne wydatki spółek a koszty uzyskania przychodu >

Podobny skutek w procesie integracyjnym załogi, zdaniem organu, spółka osiągnie dzięki udziałowi w pikniku byłych pracowników. Dbałość o emerytów będzie bowiem motywująco wpływać na pracę osób zatrudnionych, którzy mogą spodziewać się podobnego traktowania w przyszłości.

Niewątpliwie potencjalny wpływ na wysokość osiągniętych przychodów ma także udział w pikniku zleceniobiorców (kontrahentów) spółki. Związanie ich ze spółką może przekładać się wprost na zaktywizowanie współpracy i w efekcie na lepsze wyniki gospodarcze.

 

Udział gości nie jest kosztem

Jednocześnie organ nie zgodził ze stanowiskiem spółki, że zaproszenie innych gości, o których mowa we wniosku (osoby z ZHP, Grupy Ratownictwa PCK, Fundacji Pomocy Dzieciom) przekłada się lub może się przełożyć na wielkość osiągniętego przychodu lub ma wpływ na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu. Organ stwierdził, że zaproszeni goście nie będą w żaden sposób powiązani gospodarczo ze spółką, a więc trudno przyjąć, że ich obecność przyczyni się do uzyskania przychodu albo zachowania lub zabezpieczenia jego źródła.

Sprawa wielokrotnie na wokandzie sądowej

Wyrokiem z 30 marca 2016 r.  o sygn. akt I SA/Gl 1230/15 WSA w Gliwicach uchylił interpretację w zaskarżonej części.

W wyniku wniesienia przez organ skargi kasacyjnej, NSA wyrokiem z 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2078/16 uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem NSA zaskarżona interpretacja spełnia wymogi określone w art. 14c § 2 o.p., gdyż mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny zawiera negatywną ocenę stanowiska skarżącego, wskazanie prawidłowego stanowiska oraz jego uzasadnienie prawne. Sprawa ponownie trafiła do WSA w Gliwicach. Sąd ten wyrokiem z 25 lutego 2019 r. sygn. akt I SA/Gl 1331/18 oddalił skargę. Rozpoznając sprawę ponownie WSA uznał, że skarga jest niezasadna. Spółka ponownie wniosła skargę kasacyjną do NSA.

Czytaj w LEX: Prezenty dla kontrahentów oraz spotkania z klientami a koszty uzyskania przychodu >

Sąd pod przewodnictwem - sędzi Aleksandry Wrzesińskiej – Nowackiej oddalił skargę kasacyjną. NSA stwierdził, że wydatki związane z organizacją imprez, których głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników, będą stanowiły dla spółki koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, ale tylko w części przypadającej na pracowników firmy, ich rodzin, emerytów, oraz zleceniobiorców. Sąd podzielił argumentację organów, że zaproszeni goście nie wpłyną na przychody spółki.

Wyrok Naczelnego Sądy Administracyjnego z 6 listopada 2019 r. sygn. akt II FSK 1359/19