Z perspektywy podmiotów zatrudniających istotnym jest, że wydatki poniesione na wdrożenie i obsługę PPK będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Warto zaznaczyć, że wśród nowelizacji w ustawach dotyczących prawa podatkowego kluczowe modyfikacje dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych oraz opodatkowania sposobów skorzystania ze środków zgromadzonych w ramach PPK. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wprowadza w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, że wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych są kosztami uzyskania przychodów.

 


Ponadto nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przesądza, że wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez podmiot zatrudniający stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną odprowadzone w terminie określonym w tej ustawie.

Zobacz też: Marczuk: Nie ma zagrożenia, że oszczędności w PPK będą znacjonalizowane >

 


Na uwagę zasługują także postanowienia w sytuacji gdy niezostanie dochowany termin wpłat do PPK. Wówczas zastosowanie mają przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57aa o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te nakazują, w sytuacji niedokonania wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez podmiot zatrudniający nie uznawania należnych, a nie odprowadzonych wpłat do PPK jako kosztów uzyskania przychodów.

Autor: dr Antoni Kolek, Instytut Emerytalny

Więcej o PPK znajdziesz w LEX Kadry:

Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

PPK - w jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

Terminy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych >

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >