Opodatkowanie świadczeń wynikających z udziału pracowników w spotkaniach świątecznych przez wiele lat budziło wątpliwości i prowadziło do sporów z organami podatkowymi. Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax, przypomina, że większość z nich rozwiał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń pracowniczych. Tezy wynikające z tego orzeczenia są cały czas aktualne. Możemy dzięki nim określić, czy świadczenia oferowane pracownikowi przez pracodawcę stanowią dla niego podlegający opodatkowaniu przychód, czy są neutrale podatkowo. Wyrok doprowadził również do rewolucyjnych zmian w opodatkowaniu prezentów wręczanych pracownikowi przez pracodawcę.

Zobacz procedurę w LEX: Ustalanie wysokości przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia >>>

Czytaj w LEX: Świadczenia rzeczowe dla pracowników w ewidencji księgowej >>>

Czytaj w LEX: Świadczenia dla dzieci pracowników na przykładach >>>

 

Udział w świątecznym spotkaniu firmowym

Zgodnie z tezami wyroku Trybunału Konstytucyjnego, za przychód pracownika mogą być uznane wyłączenie świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

Jak tłumaczy Izabela Rutkowska, kryteriów tych nie spełnia udział pracowników w organizowanym przez pracodawcę świątecznym spotkaniu. Oznacza to, że udział w imprezie nie powoduje u pracownika dodatkowego przychodu. Nie trzeba mu więc naliczać podatku. Świadczenie to nie jest spełnione w interesie pracownika i nie osiąga on z tego tytułu wymiernej korzyści. Dlatego jego uczestnictwo w świątecznej imprezie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Na pracodawcy nie ciąży więc obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu.

Po wielu latach sporów stanowisko takie zostało zaakceptowane również przez resort finansów. Jako przykład można wskazać m.in. interpretację indywidualną nr DD3.8222.2.300.2015.MCA.

Zobacz również: Prezenty świąteczne dla pracowników i kontrahentów mają skutki podatkowe >>


Świąteczne prezenty od pracodawcy

Inne konsekwencje podatkowe wynikają jednak z wręczenia prezentu pracownikowi podczas okolicznościowego spotkania. Traktowane są one jako przychód ze stosunku pracy i  – co do zasady – trzeba je opodatkować.

Sprawdź w LEX: Czy zakup kart podarunkowych jako prezentu świątecznego dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki? >

Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w kancelarii TAX PFK, zauważa jednak, że wyjątkiem są upominki pokrywane w całości ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Ich wartość nie może jednak przekraczać rocznie kwoty 1 tys. zł. Zasadę tę wprowadza art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.

Zobacz również:
Zegarek od pracodawcy jest darowizną, nie trzeba płacić PIT >>
Pracownicy częściej dostają świąteczne premie >>


Zgodnie z jego treścią, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika:

  • w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych,
  • sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,
  • łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 tys. zł.

Co ważne, wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łączne. Podkreślenia również wymaga, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Oznacza to, że otrzymanie od pracodawcy np. bonów będzie skutkować koniecznością zapłacenia podatku dochodowego.

Sprawdź w LEX: Czy z faktur za zakup ozdobnych opakowań i słodyczy na paczki świąteczne dla pracowników można odliczyć VAT oraz czy konieczne będzie wykazać od tego VAT należny? >

- Ze zwolnienia może jednak skorzystać otrzymanie od pracodawcy karty przedpłaconej. Potwierdził to m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji nr IBPBII/1/415-194/14/ASz. Organ podatkowy stwierdził w niej, że karta przedpłacona to swoisty rodzaj karty płatniczej. Otrzymane przez pracowników świadczenie w postaci karty przedpłaconej będzie zatem korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT - zwraca uwagę Grzegorz Symotiuk.

Czytaj w LEX: Prezenty dla kontrahentów oraz spotkania z klientami a koszty uzyskania przychodu >

 


Inne zasady opodatkowania prezentów dla emerytów

Świąteczne prezenty otrzymywane przez emerytów i rencistów od byłych pracodawców mogą być zwolnione z podatku dochodowego. Ich wartość nie może być jednak wyższa niż 4,5 tys. zł. rocznie. Co istotne, dla zastosowania zwolnienia nie jest konieczne, aby przekazywane środki były finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Bez znaczenia jest także forma prezentu. Nie obowiązują tu zatem wymogi dotyczące zwolnień z PIT prezentów przekazywanych pracownikom. Artykuł 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT wskazuje jedynie, że wolne od podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4,5 tys. zł. Jeśli wartość świadczenia będzie wyższa, od nadwyżki trzeba będzie zapłacić podatek zryczałtowany według stawki 10 proc. Wynika to z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Zobacz procedurę w LEX: Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników >