Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako pracodawca zamierza przekazywać pracownikom prezenty (upominki) z okazji przejścia na emeryturę bądź wieloletniego jubileuszu pracy w postaci zegarka, złotego medalu, złotej monety okolicznościowej itp. Spółka  nie wyklucza, że w przyszłości prezenty okolicznościowe mogą mieć inną postać (związaną z okolicznością ich wręczenia).

Nabycie upominku nastąpi ze środków obrotowych wnioskodawcy, a prezent nie będzie stanowić dla pracowników dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę. Otrzymywanie tego rodzaju prezentu nie wynika z zawartych umów o pracę, regulaminu pracy lub innych aktów wewnętrznych wnioskodawcy, a obdarowany nie może dochodzić wydania planowanego prezentu na podstawie żadnego stosunku prawnego ani roszczenia. Co do zasady, obdarowany nie będzie świadomy, czy otrzyma upominek, ani co nim będzie. Przekazywanie prezentu ma być formą gratulacji (a nie elementem wynagrodzenia), a  celem ‒ sprawienie pracownikom przyjemności w ważnym dla nich dniu.

 

Skutki podatkowe prezentów dla pracowników

Spółka chciała więc wiedzieć, czy prezenty będą stanowić dla pracowników przychody ze stosunku pracy i czy w związku z tym, na wnioskodawcy jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych, ciążyć będzie obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jej zdaniem, prezenty te stanowią darowiznę, a nie przychód ze stosunku pracy, bo bez względu na ich formę podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, i jako takie ‒ na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT ‒ są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zatem na spółce jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zobacz również: Hulajnoga i rower mogą być pojazdami służbowymi >>
 

Darowizna wyłączona spod PIT

Organ interpretacyjny, uznając stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, podkreślił, że w art. 2 ustawy o PIT przewidziane zostały sytuacje, w których uzyskanie korzyści majątkowej mieszczącej się w definicji przychodu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród wskazanych w tym przepisie w ust. 1 pkt 3 wyłączeń wymienione zostały przychody podlegające przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jak zaznaczył Dyrektor KIS, przepis ten dotyczy sytuacji podatników osiągających dochód (przychód), który co do zasady może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a który uzyskany został przez nich w sposób nieodpłatny, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jego rolą jest zapobieżenie sytuacji, w której to samo przysporzenie majątkowe powodowałoby powstanie obowiązku podatkowego w dwóch podatkach, czego skutkiem byłoby podwójne opodatkowanie tego samego przysporzenia majątkowego ‒ podkreślił.

Zobacz procedury w LEX:

 

Bez zaliczki na podatek

Dyrektor KIS powołał się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), w którym TK wskazał, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy. W ocenie Trybunału, pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Gdyby jednak się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Według organu interpretacyjnego uznać więc należy, że okolicznościowe prezenty dla pracowników z okazji przejścia na emeryturę bądź wieloletniego jubileuszu pracy u wnioskodawcy, jako darowizny, nie będą stanowić nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy ze względu na charakter czynności mającej na celu nieekwiwalentne i jednostronne obdarowanie pracowników. W efekcie, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, wartość wręczonych pracownikom prezentów z okazji i w okolicznościach wskazanych we wniosku, nie będzie stanowić dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT. Zatem z tego tytułu na wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 31 ustawy.

Interpretacja z 9 września 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.266.2019.1.BK

Zobacz również: Przepisy o podatku od spadków i darowizn najeżone pułapkami >>