Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zajmująca się produkcją komponentów samochodowych tłumiących drgania i wibracje. Chciała wiedzieć, czy koszty wyposażenia i zarządzania stołówką oraz koszt zakupionych dla pracowników posiłków będą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodów.

Zobacz również:
Doradcy podatkowi będą mieli własny kodeks RODO >>

Ciężar dowodowy nie może być przerzucany na podatnika >>
 

Z uwagi na trzyzmianową organizację czasu pracy oraz brak w okolicy lokali gastronomicznych, spółka zamierza zorganizować przyzakładową stołówkę wraz z zapleczem kuchennym dla swoich pracowników. W tym celu chce zaadaptować pomieszczenie na terenie swojego zakładu, który odpowiednio wyposaży i odda w zarządzanie firmie specjalizującej się w świadczeniu usług cateringowych. Usługi te  będą polegały na dowożeniu do siedziby spółki posiłków przygotowanych przez firmę cateringową oraz na przygotowywaniu posiłków do wydania i wydawaniu ich pracownikom spółki. Dla poprawy warunków pracy spółka planuje częściowe dofinansowanie posiłków z własnych środków obrotowych. Ze stołówki będą mogli korzystać wszyscy pracownicy, także otrzymujący nieodpłatne świadczenia z tytułu pracy w warunkach szczególnie uciążliwych, zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Wnioskodawca będzie rozliczał się bezpośrednio z firmą cateringową na podstawie zbiorczej faktury. Posiłki będą wydawane pracownikom bezgotówkowo, za okazaniem imiennej karty dedykowanej do tych celów, a raz w miesiącu spółka obciąży i rozliczy się z pracownikami za pobrane przez nich posiłki w części opłacanej przez pracownika.

 

Poprawa warunków pracy…

Zdaniem wnioskodawcy, zapewnienie pracownikom możliwości korzystania ze stołówki i częściowe dofinansowanie do posiłków znacząco przyczyni się do poprawy warunków pracy. W ocenie spółki, tworzenie przyjaznych warunków sprzyja pozyskiwaniu pracowników i przekłada się na efektywność ich pracy. A ponieważ wszelkie wydatki poniesione na utworzenie i funkcjonowanie stołówki oraz nabywane i przekazywane pracownikom posiłki, mają pośredni związek z przychodami spółki, to też będzie miała ona prawo zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

Podobnego zdania był też organ interpretacyjny. Przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem tych wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Ważny jest więc związek przyczynowo - skutkowy poniesionych wydatków z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są, jak podkreślił dyrektor KIS, wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Podatnik ma prawo zaliczyć do nich wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane. Koszty ponoszone przez podatników należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie, zwiększenie lub utrzymanie tego przychodu. Kosztami będą koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. W każdej sytuacji jednakże trzeba sprawdzić cel, w jakim dany wydatek został poniesiony.

 

… i efektywności pracy

Do kosztów należą także tzw. koszty pracownicze obejmujące m.in. świadczenia wypłacane na rzecz pracowników wraz z narzutami, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, ale również i inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz zdrowie i samopoczucie pracowników.

Zdaniem organu interpretacyjnego, ponoszone przez spółkę wydatki dotyczące wyposażenia i zarządzania stołówką oraz zakupu dla pracowników posiłków, są przejawem i wyrazem starań wnioskodawcy jako pracodawcy dążącego do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy, co w efekcie nie pozostanie bez wpływu na uzyskiwane przez niego przychody.

Wydatki te nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 i pkt 28 ustawy o CIT, gdyż będą finansowane z własnych środków obrotowych wnioskodawcy. Nie można ich też uznać za koszty reprezentacji. Bo, jak zaznaczył dyrektor KIS, przy ocenie wydatków pod kątem ich reprezentacyjnego charakteru należy mieć na względzie ich cel, czyli wykreowanie pozytywnego obrazu podatnika jako celu wyłącznego bądź dominującego, co w tej sytuacji nie ma miejsca.

Wydatki na wyposażenie i zarządzanie stołówką oraz na zakupione dla pracowników posiłki będą więc stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o CIT.

Interpretacja z 21 sierpnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.262.2019.1.AW