Zmiana ta była konieczna w związku z podwyżkami uposażeń dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przyznanymi w 2019 r. Otrzymali oni podwyżkę w wysokości 655 zł brutto miesięcznie, co odpowiada wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,29, i wymaga jej podniesienia z 3,10 do 3,39. Zmiana ta dotyczy około 11 tys. funkcjonariuszy SCS.

Podwyżka uposażeń funkcjonariuszy wynikała z porozumienia zawartego w listopadzie 2018 r. między szefem Krajowej Administracji Skarbowej a stroną społeczną, reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących służbę/pracujących w KAS.

 

Ta podwyżka ma zapewnić prowadzenie efektywnej polityki kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej oraz motywować jej funkcjonariuszy do większego zaangażowania i skuteczniejszego działania.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Zastąpi ono akt wykonawczy z 4 stycznia 2018 r.

Zobacz również: