Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Rada miasta ustaliła dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta.


W uchwale rada wprowadziła wyjątki w postaci odmiennych godzin otwierania i zamykania zakładów gastronomicznych, kawiarni, restauracji, barów, pijalni piwa organizujących imprezy zamknięte, lokali rozrywkowych, sklepów na stacjach paliw, zakładów usługowych.


Wojewoda zaskarżył uchwałę.


W ocenie organu nadzoru rada zróżnicowała, bez jakiegokolwiek uzasadnienia, sytuację prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ustalając wyjątki od przyjętych godzin otwierania i zamykania placówek naruszyła konstytucyjne zasady wolności działalności gospodarczej i równości wobec prawa.


WSA przyznał rację wojewodzie.


Zwrócił uwagę, iż samo wprowadzanie zróżnicowanych godzin otwarcia różnych placówek handlowych czy usługowych nie jest naruszeniem zasady równości.


Naruszeniem tej zasady jest dopiero zróżnicowane traktowanie nie mające racjonalnego uzasadnienia, zgodnego z innymi wartościami konstytucyjnymi.


Zdaniem sądu by ocenić, czy zróżnicowane traktowanie miało charakter dozwolonych odstępstw, czy niedopuszczalnej dyskryminacji trzeba znać motywy, jakimi kierowała się rada.


Z powodu braku uzasadnienia uchwały takich motywów w rozpatrywanej sprawie nie można było ustalić – uznał WSA.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Lublinie z 28 kwietnia 2014 r., sygn. akt III SA/Lu 107/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.