„Proponujemy system stypendialny dla najlepszych absolwentów naszych szkół, wiążący ich z lubelskimi uczelniami. Od dawna dyskutujemy o tym, że ci najlepsi nie zawsze chcą wybierać uczelnie w Lublinie. Próbujemy to zmienić, proponując im wsparcie finansowe” – powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Inicjatorem programu jest członek Młodzieżowej Rady Miasta w Lublinie, laureat wielu konkursów i olimpiad, student Maksymilian Kuźmicz. „Wsparcie finansowe jest tylko jednym z wymiarów tego programu. Tak samo ważną, a może i ważniejszą rzeczą jest pewien gest ze strony władz miasta, który pokazuje, że Lublinowi zależy na tych osobach, że jest zainteresowany tym, aby swoją przyszłość wiązali z naszym miastem” – powiedział.

 

Stypendium ma stanowić 25 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2015 r. najniższa płaca minimalna ma wynosić 1750 zł, stypendium wyniosłoby wtedy 437,50 zł. miesięcznie.

Uprawnieni do niego będą absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Lublinie – publicznych i prywatnych - którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Aby otrzymać stypendium, muszą oni podjąć studia na którejś z lubelskich uczelni - publicznej lub niepublicznej. Po udokumentowaniu zaliczenia pierwszego semestru student otrzyma wypłatę stypendium za okres sześciu miesięcy (od października do marca), a po przedstawieniu we wrześniu zaświadczenia, że nadal jest studentem tej uczelni, otrzyma wypłatę stypendium za kolejne miesiące.

„Chodzi o to, żeby mieć pewność, że dana osoba jest studentem uczelni w Lublinie” – powiedziała dyrektor wydziału oświaty i wychowania w urzędzie miasta Lublin Ewa Dumkiewicz-Sprawka.

W minionym roku szkolnym 136 uczniów lubelskich szkół zdobyło łącznie 166 tytułów laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów – 65 uczniów uzyskało tytuł laureata, 101 - tytuł finalisty.

Jak tłumaczyła Dumkiewicz-Sprawka przy założeniu, że programem zostanie objętych 100 osób, co stanowi ponad 70 proc. tegorocznych finalistów i laureatów, a wysokość stypendium wyniesie 437,50 zł miesięcznie, szacunkowa kwota potrzebna na realizację programu to ok. 400 tys. zł.

 

„Uchwała w tej sprawie jest tak skonstruowana, ze pierwsze skutki finansowe wystąpią w 2016 r., ponieważ pierwsze stypendia przyznane byłyby dla obecnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych” - podkreśliła.

 

Proponowany program objąłby studentów tylko przez pierwszy rok studiów.

Od 2010 r. Lublin prowadzi już miejski program stypendiów naukowych dla uzdolnionych studentów i doktorantów; dotychczas przyznano łącznie 424 stypendia. Wysokość stypendiów jest zróżnicowana - od 672 zł do 875 zł miesięcznie. W obecnym roku akademickim z miejskiego programu stypendialnego ma skorzystać 120 studentów i 30 doktorantów. Na stypendia te w budżecie miasta zarezerwowane ma być prawie 1 mln zł.

Z funkcjonującego programu stypendiów naukowych mogą skorzystać uzdolnieni studenci po zaliczeniu dwóch lat studiów. „Rozważymy, czy nie zmienić tego programu stypendialnego tak, aby umożliwić przyznawanie stypendium po ukończeniu pierwszego roku. Wtedy w Lublinie mielibyśmy pełną ciągłość” – zaznaczyła Dumkiewicz–Sprawka.

Uchwała w sprawie stypendiów dla laureatów olimpiad i konkursów ze szkół ponadgimnazjalnych ma być głosowana na najbliższej sesji rady miasta Lublin, 16 października.(PAP)