Aglomeracja złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej, w ramach ogłoszonego przez ministerstwo konkursu wspierającego jednostki samorządu terytorialnego w planowaniu miejskich obszarów funkcjonalnych. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wniosek przygotowany przez Opole otrzymał największą liczbę punktów i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Planowana wartość zadania, które chce zrealizować aglomeracja, wynosi 1,1 mln zł. Za te pieniądze opracowane zostaną: Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2020 r., Program Rozwoju Gospodarczego, Studium Komunikacyjne i Koncepcja Programowo-Przestrzenna Budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej.

„W opracowaniu dokumentów będą uczestniczyć podmioty zewnętrzne, wyłonione zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych” – powiedziała PAP naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta w Opolu Danuta Wesołowska. „Oprócz firm consultingowych w pracach będzie uczestniczył Zespół ds. Opracowania Strategii, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin. Żadna firma nie będzie w stanie napisać dobrej strategii, jeśli sami nie będziemy wiedzieć, dokąd zmierzamy i nie będziemy uczestniczyć w pracach” – dodała.

W przygotowaniu projektu aglomeracji pomogą eksperci ze Związku Miast Polski.

„Pracujemy również nad listą zadań, które będą realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To zarówno zadania inwestycyjne, jak i tzw. projekty miękkie” – powiedziała PAP naczelnik Danuta Wesołowska. Wśród projektów jest m.in. uzbrojenie 160 hektarów gruntów inwestycyjnych, a także budowa ścieżek rowerowych.

Aglomeracja Opolska to 20 samorządów skupionych wokół stolicy regionu. Gminy stowarzyszyły się w ubiegłym roku. Samorządy wchodzące w skład aglomeracji chcą współpracować ze sobą w 10 dziedzinach. Dotyczą one m.in. rozwoju gospodarczego, pozyskiwania inwestorów, transferu nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych aglomeracji, transportu zbiorowego, ochrony środowiska czy ochrony przeciwpowodziowej.