Dlatego też lubuskie gminy zawarły 23 partnerstwa, które zgłosiły do Kontraktu Lubuskiego 65 przedsięwzięć inwestycyjnych.

Marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak wyjaśniła, że Kontrakt Lubuski można porównać do Kontraktu Terytorialnego, który regiony podpisują z rządem. Tutaj jednak chodzi o skalę wojewódzką. Na realizację swego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-20 woj. lubuskie będzie mogło wydać 906 mln euro.

W ramach RPO Lubuskie 2020, miasta wojewódzkie oraz ich obszary funkcjonalne mają swoje ZIT-y, czyli pulę funduszy na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W Lubuskiem Zielona Góra ma do dyspozycji 58,3 mln euro, a Gorzów Wlkp. - 49,3 mln euro.

„Żeby jednak rozwój regionu odbywał się w sposób zrównoważony, nie można poprzestać na inwestycjach na terenach najbardziej zurbanizowanych. Trzeba też myśleć o mniejszych miastach i obszarach wiejskich. Właśnie po to powstaje Kontrakt Lubuski, który zdefiniuje plany inwestycyjne miast i gmin” - wyjaśniła Polak.

W Lubuskiem są 83 gminy, tym samym zawarte przez nie partnerstwa zrzeszają średnio po trzy-cztery gminy. Wśród zgłaszanych przedsięwzięć są m.in. budowa ścieżek rowerowych, inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i poprawę jakości kształcenia, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Marszałek Polak przyznała, że nie wszystkie z zdań postulowanych przez gminy spełniają przyjęte kryteria. Niektóre z koncepcji mają charakter „punktowy” i nie rozwiązują problemów danego obszaru w sposób kompleksowy - wyjaśniła.

Część z propozycji samorządów lokalnych musi także zostać zmodyfikowana ze względu na kilka zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym, jakich podczas jego negocjacji dokonała Komisja Europejska.

Jedna z zasadniczych dotyczy priorytetu gospodarki i innowacji (29,71 proc. całej puli w RPO). KE ograniczyła w tym przypadku możliwości dofinansowania na przygotowanie terenów inwestycyjnych, chodzi m.in. o ich uzbrajanie. Samorządy będą jednak mogły uzyskać fundusze na zagospodarowanie już istniejących obszarów inwestycyjnych.

Ponadto zwiększono tzw. alokację na gospodarkę odpadami kosztem gospodarki wodno-ściekowej. W przypadku priorytetu dotyczącego transportu (20,87 proc. RPO), zmniejszona została pula pieniędzy na drogi, a zwiększona na kolej i transport miejski.

„Kontrakt Lubuski powinien być podpisany na początku przyszłego roku. Najpierw musi być przyjęty Regionalny Program Operacyjny. Zarząd zakończył już negocjacje z Komisją Europejską. Przesłaliśmy też do Brukseli ostatnie poprawki. Jeśli chodzi o prace nad Kontraktem Lubuskim to do uzupełnienia jest diagnoza w tym zakresie i sama koncepcja projektów. Samorządy wiedzą, co muszą poprawić, znają zmiany, jakie zaszły w Regionalnym Programie Operacyjnym. Pomimo gorącego okresu wyborczego na bieżąco spotykamy się z gminami, by wyjaśniać te kwestie i służyć pomocą” - powiedziała PAP Polak.

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 powinien zostać podpisany w grudniu br.(PAP)