Procedurę likwidacyjną pojazdu przeprowadza starosta

Samorząd terytorialny

W nowym stanie prawnym organy skarbowe utraciły prawo do orzekania w kwestii odjęcia własności pojazdu, a ciężar obowiązków związanych z inicjowaniem postępowania dotyczącego likwidacji pojazdu...

25.07.2012

Osoba bezrobotna musi być gotowa do podjęcia zatrudnienia

Samorząd terytorialny

Osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona i niewykonująca żadnej pracy zarobkowej. Przy tym dla uzyskania i kontynuowania statusu osoby bezrobotnej konieczne jest, aby te okoliczności istniały w dacie...

23.07.2012

NSA: wojewoda mógł zakazać kibicom Legii wstępu na mecz

Samorząd terytorialny

Wojewoda mógł zabronić kibicom Legii wstępu na stadion, jeżeli mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu podczas meczu orzekł w piątek Naczelny Sąd Administracyjny. Decydujące znaczenie miał tu wniosek...

22.07.2012

Bezrobotny nie musi informować urzędu o podjęciu pracy

Samorząd terytorialny

Bezrobotny zatrudniony przez pracodawcę po obyciu stażu w wyniku spełnienia obowiązku nałożonego na pracodawcę przez urząd pracy na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy o staż nie ma obowiązku...

18.07.2012

Zasiłek szkolny ma charakter pomocy doraźnej

Samorząd terytorialny

W przeciwieństwie do stypendium zasiłek szkolny ma charakter doraźnej pomocy materialnej, udzielanej uczniowi jednorazowo w związku z trudną ale przejściową sytuacją materialną, będącą następstwem...

12.07.2012