Wnioskodawca zwrócił się do burmistrza między innymi o udostępnienie wykazu wszystkich numerów telefonów komórkowych pracowników urzędu miasta.


W odpowiedzi burmistrz poinformował wnioskodawcę, iż żądanie wykazu wszystkich numerów telefonów komórkowych pracowników urzędu, wykracza poza zakres określony w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Poinformował wnioskodawcę, że urząd zakupił telefony komórkowe dla części pracowników funkcyjnych urzędu z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego w celu zapewnienia stałego kontaktu pracodawcy z pracownikami w godzinach pracy, podczas wykonywania swoich obowiązków. Podkreślił, iż pracownicy nie są zobowiązani do wykorzystywania telefonów komórkowych w kontaktach z klientem, a udostępnienie numerów telefonów komórkowych do publicznej wiadomości oznaczałoby zmianę ich pierwotnego przeznaczenia.


Skarżący nie zgodził się z taką interpretacją, jego zdaniem bez wątpienia zakupione telefony są opłacane ze środków gminy, a w związku z tym powinny służyć jedynie do celów związanych z funkcjonowaniem gminy. Przypomniał, iż zgodnie z art. 1 ustawy o samorządzie gminnym , to mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, a zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W związku z tym można uznać, iż konieczność zakupu i utrzymania telefonów komórkowych związana jest z realizacją zadań publicznych gminy, a tym samym nie ma żadnych powodów, aby numery telefonów komórkowych zakupionych na potrzeby gminy pozostały ukryte dla jej mieszkańców.


WSA rozpatrując sprawę przypomniał, że informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Zatem jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych niezależnie, do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Ponadto informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich i są nimi zarówno treść dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań nawet, jeżeli nie pochodzą wprost od nich. Niezależnie od powyższego, aby konkretna informacja posiadała walor informacji publicznej, to musi się odnosić do sfery faktów. Zatem jeżeli podmiot realizuje zadania publiczne, to jest obowiązany do udzielania informacji publicznej. Tak więc nie budzi wątpliwości, że informacja o numerach telefonów służbowych oraz adresach poczty elektronicznej wraz z przypisaniem ich do poszczególnych komórek organizacyjnych oraz do stanowisk, stanowi informację publiczną – uznał WSA we Wrocławiu.

Na podstawie: Wyrok WSA we Wrocławiu z 30 maja 2012 r., sygn. akt IV SAB/Wr 36/12, prawomocny

Czytaj więcej:
Służbowe numery samorządowców do wiadomości publicznej

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)