Co roku - w czasie wakacji - minister edukacji ogłasza podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Do wydania takiego dokumentu minister edukacji jest zobowiązana przepisami ustawy Prawo Oświatowe; wcześniej takie zobowiązanie wynikało z przepisów ustawy o systemie oświaty.

Podstawowe kierunki na rok szkolny 2017/2018, czyli działania priorytetowe, opisano w sześciu punktach: wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego; podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej; bezpieczeństwo w internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych; wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek; wzmacnianie wychowawczej roli szkoły; podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
W dokumencie określiło także kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Wynika z nich, że MEN chce, by kontrole pracowników kuratoriów skupiły się na kontroli zgodność z przepisami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, do innych form wychowania przedszkolnego i do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.
Kontrole dotyczyć mają również prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w tym zakresie organizacji nauki języków mniejszości narodowych, etnicznych oraz języków regionalnych.

Zgodnie z dokumentem w publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych ocenie ma zostać poddana prawidłowość zapewniania warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prawidłowość ich współpracy z przedszkolami i szkołami.
Minister Zalewska wyznaczyła ponadto tematy ewaluacji w roku szkolnym 2017/2018. Ewaluacje problemowe (to 60 proc. wszystkich ewaluacji w przyszłym roku szkolnym) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczyć będą dwóch tematów: "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej" i "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne"
Resort edukacji zamierza też monitorować zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół. (PAP)