Swoje stanowisko, będące odpowiedzią na piątkowy list Rzecznika Praw Dziecka wyrażającego zaniepokojenie sytuacją dzieci z niepełnosprawnością, Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało PAP w poniedziałek.
Jak zaznaczono w piśmie, samorząd otrzymuje na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zwiększone środki z subwencji oświatowej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności i wielokrotnie wyższa od kwot przypadających na ucznia bez takiego orzeczenia.

"Nowa formuła udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach podkreśla zespołowy charakter pracy nauczycieli, wychowawców i specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem. To zespół planuje indywidualną ścieżkę edukacyjną bądź edukacyjno-terapeutyczną konkretnego ucznia, uwzględniając jego potrzeby zdiagnozowane zarówno w przedszkolu, szkole i placówce, jak i wynikające z orzeczenia lub opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną" - podkreślił MEN.

Ministerstwo dodaje także, iż przedszkole, szkoła i placówka współpracują w udzielaniu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in. z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, placówkami czy organizacjami pozarządowymi.

Odnosząc się do kwestii kadrowych poinformowano, że dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, może podąć decyzje m.in. dotyczące zatrudnienia nauczycieli i specjalistów wykonujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

"Dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum integracyjnego oraz przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi obligatoryjnie dodatkowo zatrudnia nauczycieli z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej. Natomiast w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, istnieje możliwość dodatkowego zatrudnienia nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej za zgodą organu prowadzącego" - czytamy w piśmie.

Dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym m.in. z niepełnosprawnością ruchową i autyzmem w przedszkolu specjalnym, w szkołach podstawowych specjalnych i w szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi w klasach I-IV zatrudnia się osobę, która ma wspomóc nauczyciela.

W klasach V i VI szkół podstawowych specjalnych i w szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w gimnazjach specjalnych i w gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, w uzasadnionych przypadkach również dopuszcza się zatrudnienie pomocy. Rodzice mogą brać udział w spotkaniach zespołu planującego i koordynującego udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w którego skład wchodzą nauczyciele i specjaliści.

"Problematyka kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest uwzględniana w planach nadzoru pedagogicznego. W roku szkolnym 2010/2011 kuratorzy oświaty przeprowadzili kontrole w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno–pedagogicznych. W roku szkolnym 2011/2012 kuratorzy oświaty oceniali natomiast zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnym" - zaakcentował resort.

Podobne kontrole dotyczące m.in. organizacji zajęć rewalidacyjnych w tym m.in. liczby godzin i rodzaju tych zajęć MEN przewiduje również w tym roku. Ministerstwo za istotne uznało także kształtowanie wrażliwości pedagogów na specjalne potrzeby uczniów. "Minister edukacji narodowej korzysta z każdej okazji, żeby bezpośrednio zwracać uwagę nauczycieli i wychowawców na ten ważny aspekt pracy szkoły" - zaznaczono w dokumencie. (PAP)