Przyjęta przez Senat poprawka zakładająca zniesienie konieczności ustalenia w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, przy jednoczesnym pozostawieniu szczegółowego trybu dokonywania oceny, została odrzucona przez Sejm. Za odrzuceniem uchwały głosowało 449 posłów, 233 było za, 216 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senat chciał wyższych wynagrodzeń dla nauczycieli

Jedna z przyjętych przez Senat poprawek zakłada zniesienie konieczności ustalenia w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, przy jednoczesnym pozostawienie szczegółowego trybu dokonywania oceny. Inna z poprawek dotyczyła średnich wynagrodzeń -  średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynosić 130 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, nauczyciela mianowanego - 187 proc. kwoty bazowej, a nauczyciela dyplomowanego - 233 proc. kwoty bazowej.

Czytaj: 
Tylko mianowany i dyplomowany - Sejm zmienił system awansu nauczycieli>>
Dyrektor sprawdzi, czy nauczyciel daje dobry przykład - nowe kryteria oceniania nauczycieli>>
 

Tylko dwa stopnie awansu

Ustawa ma położyć nacisk na umiejętności praktyczne nauczyciela - w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel będzie obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności:

 1. dyrektora szkoły;
 2. mentora;
 3. doradcy metodycznego albo nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły.

Czytaj też: Czas pracy dyrektora szkoły i przedszkola >>>

W ostatnim roku  odbywania przygotowania do zawodu nauczyciel, który w tym okresie uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, będzie obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły, w skład której wejdą:

 1. dyrektor szkoły, jako jej przewodniczący;
 2. ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 3. doradca metodyczny albo nauczyciel konsultant albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły.

Na wniosek nauczyciela, w pracach komisji będzie mógł brać udział w charakterze obserwatora również przedstawiciel związku zawodowego wskazanego w tym wniosku.

Sprawdź też: Kalendarz zadań dyrektora - Lipiec 2022 >>>

  

Dziesięciostopniowa skala punktów

Rozporządzenie określi, jak wyglądać będzie ocenianie zajęć przez komisję. Po zajęciach - jak wynika z przepisów - ta:

 1. omawia z nauczycielem te zajęcia, odnosząc się do umiejętności nauczyciela, w szczególności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, kultury osobistej oraz komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem;
 2. przeprowadza z nauczycielem rozmowę dotyczącą zastosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz indywidualizacji nauczania, w trakcie której nauczyciel wykonuje zadanie wskazane przez komisję z użyciem narzędzi multimedialnych, o ile narzędzia takie nie były wykorzystane w trakcie tych zajęć.

 

Każdy z członków komisji ocenia przeprowadzone przez nauczyciela zajęcia według kryteriów:

 1. poprawność merytoryczna zajęć;
 2. poprawność zastosowanych metod i form pracy;        
 3. indywidualizacja nauczania;
 4. realizacja celów zajęć;
 5. umiejętności posiadane przez nauczyciela, w szczególności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, kultury osobistej oraz komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem.

Czytaj też: Ocena pracy nauczyciela - komentarz praktyczny >>>

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego

Po omówieniu zajęć prowadzonych w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela i przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem, komisja będzie wydawała opinię. Pozytywna opinia komisji będzie jednym z warunków uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel będzie musiał też zdać egzamin. Na egzaminie sprawdzane będą:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela;
 2. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 3. umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
 4. umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 5. znajomość środowiska uczniów i umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
 6. umiejętność korzystania w pracy zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Powyższe wymagania – co do zasady – odpowiadają dotychczasowym wymaganiom, które musiał spełnić nauczyciel ubiegający się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

 

 

Awans na nauczyciela dyplomowanego

Rozporządzenie określi też zakres wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela dyplomowanego:

 1. doskonalenie warsztatu pracy, w tym w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;
 2. umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie: zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu, lub zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
 3. umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się

 

Ale to nie wszystko - konieczne będzie spełnienie jeszcze co najmniej jednego z warunków wskazanych przez resort.

 • wykonywanie zadań mentora, opiekuna praktyk pedagogicznych, społecznego kuratora sądowego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej, wolontariusza wykonującego świadczenia na rzecz stowarzyszenia lub innej organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, instruktora harcerstwa lub innych zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły lub wykonywanych na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • opracowanie i wdrożenie innowacji lub działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, w tym podejmowanie działań w ramach realizowanego w szkole eksperymentu pedagogicznego,
 • opracowanie podręcznika lub autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji,
 • prowadzenie cyklicznych zajęć szkoleniowych dla nauczycieli lub rodziców uczniów, o ile nie należą one do obowiązków nauczyciela,
 • przeprowadzanie i analizowanie badań naukowych z zakresu oświaty, w szczególności związanych ze specyfiką i potrzebami szkoły, oraz wykorzystywanie wyników tych badań do podnoszenia jakości pracy szkoły.