Jak poinformował GIS na swojej stronie internetowej, stale nadzoruje on warunki higieniczno-sanitarne w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym w szkołach podstawowych. W ocenie GIS samorządy sukcesywnie poprawiają standardy higieniczno-sanitarne i realizują decyzje wydane przez państwowych inspektorów sanitarnych.

GIS przypomniał, że w przypadku zagrożenia zdrowia uczniów obiekt niespełniający wymagań zostaje wyłączony z użytkowania, jednak takich przypadków w 2011 roku nie było.

W roku 2011 GIS skontrolował 16 345 szkół i w 88,9 proc. placówek zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny tzn. ciepłą bieżącą wodę we wszystkich umywalkach, mydło w dozownikach, suszarki do rąk lub ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, dobry stan techniczny i sanitarno-higieniczny pomieszczeń i armatury sanitarnej.

W pozostałych 1669 szkołach (11 proc.) nie zapewniono ciepłej bieżącej wody (w 704 szkołach), mydła w dozownikach, suszarki lub ręczników papierowych (w 234), papieru toaletowego (w 82), czystości i porządku (w 74), właściwego stanu technicznego (w 774).

W wyniku kontroli wydano 1125 decyzji administracyjnych, 372 zalecenia pokontrolne oraz nałożono 29 mandatów karnych na kwotę 4750 zł.

GIS podkreślił, że dyrektorzy szkół we współpracy z samorządami terytorialnymi podejmują działania zmierzające do podniesienia standardów higieniczno-sanitarnych. Inspekcja przypomniała, że jeszcze w 2009 roku w 2,5 tys. szkół brakowało ciepłej bieżącej wody we wszystkich umywalkach dla uczniów i funkcjonowało 45 ustępów zewnętrznych. Na koniec 2011 roku takich szkół jest odpowiednio 704 bez ciepłej bieżącej wody i 16 z ustępami zewnętrznymi.

Pełny raport ma zostać opublikowany w ciągu najbliższych kilkunastu dni. (PAP)