Skreślenie ucznia z listy uczniów

Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pźn. zm.) odmiennie regulują kwestię skreślenia ucznia z listy uczniw w szkołach publicznych oraz...

20.03.2008