Rzecznik MEN Aneta Woźniak wystosowała 31 maja 2007 r. pismo do kuratorów oświaty w sprawie uprawnień emerytalnych nauczycieli. W piśmie przedstawiła istniejący stan prawny wynikający z Karty Nauczyciela oraz projektowane zmiany prawa.
W obecnym stanie prawnym - nauczyciele, którzy w tym roku chcą skorzystać z uprawnień emerytalnych na podstawie art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela powinni rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek złożony do dnia 31 maja 2007 r. albo złożony na mocy porozumienia z dyrektorem szkoły lub placówki do dnia 31 grudnia 2007 r.
W projekcie ustawy o emeryturach pomostowych przewidziano dla nauczycieli dwie „ścieżki” przechodzenia na wcześniejszą emeryturę (dotyczy to nauczycieli urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r.):
I – emeryturę pomostową,
II - utrzymanie uprawnienia do przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek dla nauczycieli, którzy do dnia 31 grudnia 2007 r. spełnią warunki określone w art. 88 Karty Nauczyciela, jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo, jeżeli złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.